Դաս 1-ին․ Նախորդ ուսումնական շրջանի վերանայում․ կրկնիր նշված թեմաները առցանց քննարկման համար։ Նշված հղումներում կան տեսական և գործնական առաջադրանքներ։

Հանրահաշիվ


 1. Միանդամներ
  1. Թվաբանական և հանրահաշվական արտահայտություններ, դրանց թվային արժեքները
  2. Բնական ցուցիչով աստիճան
  3. Միանդամներ
  4. Նման անդամների միացում
  5. Միանդամների բազմապատկումը և աստիճան բարձրացումը
 2. Բազմանդամներ
  1. Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները
  2. Բազմանդամների գումարումը և հանումը
  3. Միանդամների և բազմանդամների արտադրյալը
  4. Բազմանդամների բազմապատկում
 3. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
  1. Նույնություններ
  2. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
 4. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների
  1. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների
  2. Ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերումը փակագծերից
  3. Խմբավորման եղանակ
  4. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը
  5. Լրիվ քառակուսի առանձնացնելու եղանակ
  6. Կոմբինացված եղանակ
 5. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
  1. Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումներ
  2. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
  3. Առաջին աստիճանի հավասարման բերվող տեքստային խնդիրներ
 6. Բազմություններ
  1. Բազմության տարրեր, ենթաբազմություն
  2. Բազմությունների միավորումը և հատումը
  3. Թվային բազմություններ
 7. Գաղափար ֆունկցիայի մասին
  1. Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություն
  2. Գաղափար ֆունկցիայի մասին, ֆունկցիայի տրման եղանակները
  3. Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  4. Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Երկրաչափություն


 1. Սկզբնական երկրաչափական տեղեկություններ
  1. Ուղիղ և հատված
  2. Ճառագայթ և անկյուն
  3. Հատվածների և անկյունների համեմատումը
  4. Հատվածների և անկյունների չափումը
  5. Ուղղահայաց ուղիղներ
 2. Եռանկյուններ
  1. Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը
  2. Եռանկյան միջնագծերը, բարձրությունները և կիսորդները
  3. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները
 3. Զուգահեռ ուղիղներ
  1. Զուգահեռ ուղիղներ
 4. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  1. Եռանկյան անկյունների գումարը
  2. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  3. Ուղղանկյուն եռանկյուններ
  4. Շրջանագիծ և շրջան
  5. Երկրաչափական կառուցումներ
  6. Եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև առնչությունների կիրառություններ

Դաս 2-րդ Ծանոթացում ծրագրի բովանդակությանն ու քննարկում․ գրականություն և աղբյուրներ

Հանրահաշիվ


 1. Գծային հավասարումների համակարգեր
  1. Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ
  2. Երկու անհայտով գծային համակարգեր
  3. Տեղադրման եղանակ
  4. Գումարման եղանակ
  5. Գրաֆիկական եղանակ
  6. Խնդիրների լուծումը համակարգերի օգնությամբ
 2. Ամբողջ ցուցիչով աստիճան
  1. Ամբողջ ցուցիչով աստիճան
 3. Հանրահաշվական կոտորակներ
  1. Հանրահաշվական կոտորակի գաղափարը
  2. Հանրահաշվական կոտորակների հատկությունները
  3. Հավասար հայտարարներով հանրահաշվական կոտորակների գումարումն ու հանումը
  4. Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը
  5. Հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը, բազմապատկումը և աստիճան բարձրացնելը
  6. Ռացիոնալ արտահայտությունների ձևափոխումը
 4. Իրական թվեր
  1. Ռացիոնալ թվեր
  2. Իրական թվերի գաղափարը
  3. Իրական թվերի համեմատումը, թվի մոդուլը
  4. Թվաբանական գործողություններ և մոտավոր հաշվում
  5. Միջակայքեր թվային ուղղի վրա
 5. Անհավասարումներ և անհավասարություններ
  1. Թվային անհավասարություններ
  2. Թվային անհավասարումների հատկությունները
  3. Գծային անհավասարումներ
  4. Անհավասարումների համակարգ և համախումբ
  5. Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ
 6. Քառակուսի արմատ
  1. Քառակուսի արմատի գաղափարը
  2. Քառակուսի արմատի հատկությունները
  3. Արմատով արտահայտությունների ձևափոխումը
  4. Իռացիոնալ հավասարումներ և անհավասարումներ
 7. Քառակուսային եռանդամ
  1. Քառակուսային եռանդամ
  2. Քառակուսային եռանդամի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները
  3. Քառակուսային հավասարում
  4. Թերի քառակուսային հավասարումներ
  5. Քառակուսային հավասարման արմատների բանաձևը
  6. Քառակուսային հավասարման արմատների ևս մեկ բանաձև
  7. Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների
  8. Վիետի թեորեմը
  9. Տեքստային խնդիրներ
 8. Հիմնական ֆունկցիաների գրաֆիկները
  1. y=k/x ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  2. y=|x| ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  3. Քառակուսի արմատի ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  4. y=x² ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Երկրաչափություն


 1. Քառանկյուններ
  1. Բազմանկյուններ
  2. Զուգահեռագիծ
  3. Թալեսի թեորեմը
  4. Սեղան
  5. Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի
  6. Առանցքային և կենտրոնական համաչափություն
  7. Պատկերացում բազմանիստների մասին
 2. Շրջանագիծ
  1. Շրջանագծի շոշափող
  2. Կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ
  3. Եռանկյան նշանավոր կետերը
  4. Ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագիծ
  5. Երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը
  6. Էլիպս
  7. Կանոնավոր բազմանկյուններ
  8. Պտտման մարմիններ
 3. Պատկերների մակերեսներ
  1. Բազմանկյան մակերեսը
  2. Զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսները
  3. Բազմանիստների մակերևույթների մակերեսները
  4. Պյութագորասի թեորեմը
  5. Առնչություններ ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  6. Հիմնական եռանկյունաչափական առնչությունները

Գրքեր, կայքեր, դասագրքեր․

https://www.imdproc.am/p/erkrachaputyun

https://www.imdproc.am/p/hanrahashiv

https://fliphtml5.com/fumf/qxfr

https://fliphtml5.com/fumf/orsv

Դաս3 Հանրահաշիվ

 1. Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ
 2. Երկու անհայտով գծային համակարգեր
 3. Տեղադրման եղանակ
 4. Գումարման եղանակ

Սիրելի սովորողներ, քանի որ բլոգը չունի հնարավորություններ մաթեմատիկական բանաձևերի օգտագործման, ես առանձնացրել եմ թեմաները՝ ըստ հղումների։ Դրանցում կան թեմաների և՛ տեսական դասեր, և՛ առաջադրանքներ։ Կարդացեք տեսական հատվածները, առաջադրանքները կարող եք կատարել word ֆայլում։ Առաջադրանքները կատարելու համար սեղմեք առաջադրանքի հղման վրա, բացված կայքում պետք չէ գրանցվել։ Պարզապես պատճենեք առաջադրանքը, տեղադրեք փաթեթի ֆայլում և կատարեք։ Ամբողջ փաթեթը ավարտելուց հետո տեղադրեք բլոգում, ուղարկեք ինձ։

Ովքեր չէին կատարել նախորդ առաջադրանքները, դրանք ևս կատարեք և ուղարկեք։