Դաս 1-ին․ Նախորդ ուսումնական շրջանի վերանայում․ կրկնիր նշված թեմաները առցանց քննարկման համար։ Նշված հղումներում կան տեսական և գործնական առաջադրանքներ։

Հանրահաշիվ


 1. Միանդամներ
  1. Թվաբանական և հանրահաշվական արտահայտություններ, դրանց թվային արժեքները
  2. Բնական ցուցիչով աստիճան
  3. Միանդամներ
  4. Նման անդամների միացում
  5. Միանդամների բազմապատկումը և աստիճան բարձրացումը
 2. Բազմանդամներ
  1. Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները
  2. Բազմանդամների գումարումը և հանումը
  3. Միանդամների և բազմանդամների արտադրյալը
  4. Բազմանդամների բազմապատկում
 3. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
  1. Նույնություններ
  2. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
 4. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների
  1. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների
  2. Ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերումը փակագծերից
  3. Խմբավորման եղանակ
  4. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը
  5. Լրիվ քառակուսի առանձնացնելու եղանակ
  6. Կոմբինացված եղանակ
 5. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
  1. Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումներ
  2. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
  3. Առաջին աստիճանի հավասարման բերվող տեքստային խնդիրներ
 6. Բազմություններ
  1. Բազմության տարրեր, ենթաբազմություն
  2. Բազմությունների միավորումը և հատումը
  3. Թվային բազմություններ
 7. Գաղափար ֆունկցիայի մասին
  1. Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություն
  2. Գաղափար ֆունկցիայի մասին, ֆունկցիայի տրման եղանակները
  3. Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  4. Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Երկրաչափություն


 1. Սկզբնական երկրաչափական տեղեկություններ
  1. Ուղիղ և հատված
  2. Ճառագայթ և անկյուն
  3. Հատվածների և անկյունների համեմատումը
  4. Հատվածների և անկյունների չափումը
  5. Ուղղահայաց ուղիղներ
 2. Եռանկյուններ
  1. Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը
  2. Եռանկյան միջնագծերը, բարձրությունները և կիսորդները
  3. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները
 3. Զուգահեռ ուղիղներ
  1. Զուգահեռ ուղիղներ
 4. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  1. Եռանկյան անկյունների գումարը
  2. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  3. Ուղղանկյուն եռանկյուններ
  4. Շրջանագիծ և շրջան
  5. Երկրաչափական կառուցումներ
  6. Եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև առնչությունների կիրառություններ

Դաս 2-րդ Ծանոթացում ծրագրի բովանդակությանն ու քննարկում․ գրականություն և աղբյուրներ

Հանրահաշիվ


 1. Գծային հավասարումների համակարգեր
  1. Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ
  2. Երկու անհայտով գծային համակարգեր
  3. Տեղադրման եղանակ
  4. Գումարման եղանակ
  5. Գրաֆիկական եղանակ
  6. Խնդիրների լուծումը համակարգերի օգնությամբ
 2. Ամբողջ ցուցիչով աստիճան
  1. Ամբողջ ցուցիչով աստիճան
 3. Հանրահաշվական կոտորակներ
  1. Հանրահաշվական կոտորակի գաղափարը
  2. Հանրահաշվական կոտորակների հատկությունները
  3. Հավասար հայտարարներով հանրահաշվական կոտորակների գումարումն ու հանումը
  4. Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը
  5. Հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը, բազմապատկումը և աստիճան բարձրացնելը
  6. Ռացիոնալ արտահայտությունների ձևափոխումը
 4. Իրական թվեր
  1. Ռացիոնալ թվեր
  2. Իրական թվերի գաղափարը
  3. Իրական թվերի համեմատումը, թվի մոդուլը
  4. Թվաբանական գործողություններ և մոտավոր հաշվում
  5. Միջակայքեր թվային ուղղի վրա
 5. Անհավասարումներ և անհավասարություններ
  1. Թվային անհավասարություններ
  2. Թվային անհավասարումների հատկությունները
  3. Գծային անհավասարումներ
  4. Անհավասարումների համակարգ և համախումբ
  5. Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ
 6. Քառակուսի արմատ
  1. Քառակուսի արմատի գաղափարը
  2. Քառակուսի արմատի հատկությունները
  3. Արմատով արտահայտությունների ձևափոխումը
  4. Իռացիոնալ հավասարումներ և անհավասարումներ
 7. Քառակուսային եռանդամ
  1. Քառակուսային եռանդամ
  2. Քառակուսային եռանդամի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները
  3. Քառակուսային հավասարում
  4. Թերի քառակուսային հավասարումներ
  5. Քառակուսային հավասարման արմատների բանաձևը
  6. Քառակուսային հավասարման արմատների ևս մեկ բանաձև
  7. Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների
  8. Վիետի թեորեմը
  9. Տեքստային խնդիրներ
 8. Հիմնական ֆունկցիաների գրաֆիկները
  1. y=k/x ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  2. y=|x| ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  3. Քառակուսի արմատի ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  4. y=x² ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Երկրաչափություն


 1. Քառանկյուններ
  1. Բազմանկյուններ
  2. Զուգահեռագիծ
  3. Թալեսի թեորեմը
  4. Սեղան
  5. Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի
  6. Առանցքային և կենտրոնական համաչափություն
  7. Պատկերացում բազմանիստների մասին
 2. Շրջանագիծ
  1. Շրջանագծի շոշափող
  2. Կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ
  3. Եռանկյան նշանավոր կետերը
  4. Ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագիծ
  5. Երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը
  6. Էլիպս
  7. Կանոնավոր բազմանկյուններ
  8. Պտտման մարմիններ
 3. Պատկերների մակերեսներ
  1. Բազմանկյան մակերեսը
  2. Զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսները
  3. Բազմանիստների մակերևույթների մակերեսները
  4. Պյութագորասի թեորեմը
  5. Առնչություններ ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  6. Հիմնական եռանկյունաչափական առնչությունները

Գրքեր, կայքեր, դասագրքեր․

https://www.imdproc.am/p/erkrachaputyun

https://www.imdproc.am/p/hanrahashiv

https://fliphtml5.com/fumf/qxfr

https://fliphtml5.com/fumf/orsv

Դաս3 Հանրահաշիվ

 1. Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ
 2. Երկու անհայտով գծային համակարգեր
 3. Տեղադրման եղանակ
 4. Գումարման եղանակ

Սիրելի սովորողներ, քանի որ բլոգը չունի հնարավորություններ մաթեմատիկական բանաձևերի օգտագործման, ես առանձնացրել եմ թեմաները՝ ըստ հղումների։ Դրանցում կան թեմաների և՛ տեսական դասեր, և՛ առաջադրանքներ։ Կարդացեք տեսական հատվածները, առաջադրանքները կարող եք կատարել word ֆայլում։ Առաջադրանքները կատարելու համար սեղմեք առաջադրանքի հղման վրա, բացված կայքում պետք չէ գրանցվել։ Պարզապես պատճենեք առաջադրանքը, տեղադրեք փաթեթի ֆայլում և կատարեք։ Ամբողջ փաթեթը ավարտելուց հետո տեղադրեք բլոգում, ուղարկեք ինձ։

Ովքեր չէին կատարել նախորդ առաջադրանքները, դրանք ևս կատարեք և ուղարկեք։

Դաս4 Հանրահաշիվ

 1. Գրաֆիկական եղանակ
 2. Խնդիրների լուծումը համակարգերի օգնությամբ

Առաջադրանքներ

1.Համակարգի գրաֆիկական լուծումԲարդություն միջին 3
2.Համակարգի լուծման գրաֆիկական եղանակԲարդություն միջին 3
3.a գործակցի գտնելըԲարդություն միջին 3
4.Ուղիղների հատման կետըԲարդություն միջին 3
5.Գրաֆիկների կառուցումԲարդություն միջին 3
6.Համակարգի լուծումների քանակըԲարդություն միջին 3
7.Լուծում չունեցող համակարգԲարդություն միջին 3
8.Համակարգի լուծումը գրաֆիկական եղանակովԲարդություն միջին 3
9.a գործակցի որոշում և համակարգի լուծում գրաֆիկական եղանակովԲարդություն բարդ 5
10.Գծային ֆունկցիայի գրաֆիկի դիրքըԲարդություն բարդ 6
11.Համակարգի լուծում գրաֆիկական եղանակովԲարդություն բարդ 6
12.Գրաֆիկական եղանակով գտնել երկու թիվԲարդություն բարդ 6
13.Գտնել պահանջվող թվազույգըԲարդություն բարդ
1.Համակարգի օգնությամբ վերականգնել խնդիրըԲարդություն հեշտ 1
2.Խնդրի վերականգնումը համակարգի օգնությամբ (բրիգադներ)Բարդություն հեշտ 1
3.Խնդրի վերականգնում համակարգի միջոցովԲարդություն հեշտ 2
4.Խնդրի համակարգի կազմումԲարդություն միջին 3
5.Խնդրի լուծման համակարգ (թվի կարգային միավորներ)Բարդություն միջին 4.5
6.Խնդրի լուծման համակարգըԲարդություն միջին 3
7.Խնդրի լուծում համակարգի միջոցովԲարդություն միջին 4
8.Խնդրի լուծման համակարգեր (երկու թիվ)Բարդություն բարդ

Դաս5․ Երկրաչափություն


Քառանկյուններ

 1. Բազմանկյուններ
 2. Զուգահեռագիծ
 3. Թալեսի թեորեմը
 4. Սեղան

Առաջադրանքներ

1.ԲեկյալԲարդություն հեշտ 1
2.Բազմանկյան կողմերն ու գագաթներըԲարդություն հեշտ 1
3.Փակ բեկյալԲարդություն հեշտ 1
4.Բազմանկյան տեսքըԲարդություն հեշտ 1
5.Ինքնահատվող բեկյալԲարդություն հեշտ 1
6.Բազմանկյան կողմերի, գագաթների և անկյունների թիվըԲարդություն հեշտ 2
7.Բազմանկյան անկյունագծերըԲարդություն հեշտ 2
8.Բազմանկյան անկյունների գումարըԲարդություն հեշտ 2
9.Բազմանկյան անկյունների գումարըԲարդություն միջին 3
10.Կանոնավոր n-անկյան գագաթի անկյունըԲարդություն միջին
1.Տեսական հարցերԲարդություն հեշտ 2
2.Զուգահեռագծի անկյունները (ստուգում)Բարդություն հեշտ 2
3.Զուգահեռագծի անկյունները (հաշվում)Բարդություն հեշտ 2
4.Պնդումներ զուգահեռագծի վերաբերյալԲարդություն միջին 3
5.Զուգահեռագծի պարագիծըԲարդություն միջին 3
6.Զուգահեռագծի կողմերը (կողմերի տարբերություն)Բարդություն միջին 4
7.Զուգահեռագծի անկյունները (հավասարում)Բարդություն միջին 3
8.Զուգահեռագծի անկյունները, խաչադիր անկյուններԲարդություն միջին 4
9.Զուգահեռագծի բութ անկյունըԲարդություն միջին 3
10.Զուգահեռագծի կողմի երկարությունըԲարդություն միջին
1.Անհայտի որոշումըԲարդություն հեշտ 2
2.Հատվածների հարաբերությունԲարդություն հեշտ 1
3.Հատվածների հարաբերություն, հատվածի երկարությունԲարդություն հեշտ 1
4.Համեմատական հատվածներԲարդություն հեշտ 2
5.Եռանկյան կողմի երկարությունըԲարդություն հեշտ 1
6.Երկու հատվածներԲարդություն հեշտ 1
7.Հատվածի մասերի երկարություններըԲարդություն միջին 4
8.Եռանկյան միջին գծի հատկությունըԲարդություն միջին 3
9.Եռանկյան միջին գծի երկարությունըԲարդություն միջին 3
10.Եռանկյան միջին գիծԲարդություն միջին
1.Սեղանի անկյուններըԲարդություն հեշտ 2
2.Հավասարասրուն սեղանի անկյուններըԲարդություն հեշտ 1.5
3.Սեղանի միջին գիծըԲարդություն հեշտ 1
4.Հավասարասրուն սեղանի հատկությունները, անկյուններԲարդություն հեշտ 1
5.Հավասարասրուն և ուղղանկյուն սեղաններԲարդություն միջին 4
6.Սեղանի հիմքերըԲարդություն միջին 3
7.Սեղանի կողմերըԲարդություն միջին 3
8.Ուղղանկյուն սեղանի հիմքըԲարդություն միջին 3
9.Սեղանի բարձրությունըԲարդություն միջին 3
10.Հավասարասրուն սեղանի կողմերըԲարդություն բարդ

Դաս6 Երկրաչափություն

 1. Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի
 2. Առանցքային և կենտրոնական համաչափություն
 3. Պատկերացում բազմանիստների մասին

Առաջադրանքներ

1.Ուղղանկյան պարագիծըԲարդություն հեշտ 2
2.Քառակուսու կողմըԲարդություն հեշտ 1
3.Զուգահեռ ուղիղներԲարդություն հեշտ 2
4.Քառակուսու տարրերըԲարդություն հեշտ 3
5.Շեղանկյան պարագիծըԲարդություն հեշտ 1
6.Հարցեր ուղղանկյան հատկությունների վերաբերյալԲարդություն հեշտ 1
7.Ուղղանկյան հատկություններ և հայտանիշներԲարդություն հեշտ 2
8.Ուղղանկյան կողմերը, տրված է նրանց հարաբերությունը և Р-նԲարդություն հեշտ 2
9.Շեղանկյան անկյունագծերըԲարդություն հեշտ 1
10.Շեղանկյան անկյուններըԲարդություն հեշտ 2
11.Ուղղանկյան պարագիծըԲարդություն հեշտ 2
12.Հարցեր քառակուսու հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալԲարդություն միջին 3
13.Ուղղանկյան կողմերը, տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունըԲարդություն միջին 3
14.Անկյունագծերի կազմած անկյունները կողմերի հետԲարդություն միջին 3
15.Շեղանկյան փոքր անկյունագիծըԲարդություն միջին 3
16.Շեղանկյան բութ անկյունըԲարդություն միջին 3
17.Շեղանկյան սուր անկյունըԲարդություն միջին 3
18.Շեղանկյան անկյունները (հավասարում)Բարդություն միջին 3
19.Շեղանկյան բութ անկյունը, տրված է բարձրության և կողմի կազմած անկյունըԲարդություն միջին 3
20.Շեղանկյան անկյունը, փոքր անկյունագիծը հավասար է կողմինԲարդություն միջին
1.Կենտրոնական և առանցքային համաչափությունԲարդություն հեշտ 1
2.Կենտրոնական համաչափություն հատվածի վրաԲարդություն հեշտ 1
3.Կենտրոնական համաչափություն, կոորդինատային հարթությունԲարդություն հեշտ 1
4.Առանցքային համաչափություն, կոորդինատային հարթությունԲարդություն հեշտ 1
5.Առանցքային համաչափություն, համաչափ եռանկյուններԲարդություն միջին 3
6.Կենտրոնական համաչափություն, համաչափ կետի կոորդինատներըԲարդություն միջին 4
7.Պատկերների համաչափության կենտրոնըԲարդություն միջին 3
8.Կենտրոնական համաչափություն, համաչափ քառանկյուններԲարդություն միջին 4
9.Առանցքային համաչափություն, համաչափ կետի կոորդինատներըԲարդություն միջին 4
10.Քառանկյան համաչափության առանցքըԲարդություն միջին
1.Ուղղանկյունանիստի ծավալըԲարդություն հեշտ 2
2.Ուղղանկյունանիստի կողմնային կողըԲարդություն հեշտ 2
3.Ուղղանկյունանիստի տարրերըԲարդություն հեշտ 1
4.Տեսական պնդումներ բազմանիստերի վերաբերյալԲարդություն հեշտ 1
5.n-անկյուն բուրգի տարրերըԲարդություն միջին 1
6.Խորանարդի ծավալըԲարդություն միջին 3
7.Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային կողըԲարդություն միջին 3
8.Լողավազանի ծավալըԲարդություն միջին 4
9.Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսըԲարդություն միջին

Դաս7 Հանրահաշիվ

Տեսություն

1.Բացասական ցուցիչով աստիճան
 1. Հանրահաշվական կոտորակի գաղափարը
 2. Հանրահաշվական կոտորակների հատկությունները
 3. Հավասար հայտարարներով հանրահաշվական կոտորակների գումարումն ու հանումը
 4. Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը
 5. Հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը, բազմապատկումը և աստիճան բարձրացնելը
 6. Ռացիոնալ արտահայտությունների ձևափոխումը

Առաջադրանքներ 1

1.Բացասական ցուցիչով աստիճան, տրված են ամբողջ թվերԲարդություն հեշտ 2
2.Աստիճանների արտադրյալԲարդություն հեշտ 1
3.Աստիճաններով կոտորակի կրճատումըԲարդություն հեշտ 2
4.Աստիճան պարունակող արտահայտությունԲարդություն միջին 3
5.Թվային արտահայտությունների արժեքների համեմատումըԲարդություն միջին 3
6.Թիվն աստիճանի տեսքովԲարդություն միջին 4
7.Աստիճան պարունակող արտահայտությունԲարդություն միջին

Առաջադրանքներ 2

1.Հանրահաշվական կոտորակի սահմանումըԲարդություն հեշտ 2
2.Հանրահաշվական կոտորակի արժեքը (մեկ փոփոխական)Բարդություն հեշտ 2
3.Կոտորակը հավասար է զրոյի, կոտորակը որոշված չէԲարդություն հեշտ 2
4.Կոտորակն իմաստ չունի (արտադրյալ)Բարդություն միջին 4
5.Կոտորակն իմաստ չունի (քառակուսիների գումար)Բարդություն միջին 4
6.Փոփոխականի արտաքսումըԲարդություն միջին 3
7.Փոփոխականի արտաքսումը հանրահաշվական կոտորակիցԲարդություն միջին 3
8.Արտահայտության արժեքը (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն բարդ 5
9.Արտահայտության արժեքը (ամբողջ թվեր)Բարդություն բարդ
1.Համարիչի և հայտարարի նշանների փոփոխումըԲարդություն հեշտ 1
2.Հանրահաշվական կոտորակի կրճատումըԲարդություն հեշտ 2
3.Աստղանիշի գտնելըԲարդություն հեշտ 1.5
4.Կոտորակը բերել պահանջվող հայտարարիԲարդություն միջին 3
5.Ընդհանուր հայտարար (հակադիր հայտարարներ)Բարդություն միջին 4
6.Ընդհանուր հայտարարի բերելըԲարդություն միջին 3
7.Ընդհանուր հայտարար (երկու կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
8.Ընդհանուր հայտարարով կոտորակներ (քառակուսիների տարբերություն)Բարդություն միջին 4
9.Ընդհանուր հայտարարի բերում (երեք կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
10.Կոտորակի կրճատումը
1.Ամբողջ հայտարարներով կոտորակների գումարումը (հանումը)Բարդություն հեշտ 2
2.Կոտորակների գումարում (հակադիր հայտարարներ)Բարդություն հեշտ 2
3.Կոտորակների գումարումն ու հանումը (փակագծերի բացում)Բարդություն հեշտ 2
4.Հանրահաշվական կոտորակների գումար, համարիչները հավասար են կամ հակադիրԲարդություն միջին 3
5.Կոտորակների հանում (քառակուսիների տարբերություն)Բարդություն միջին 3
6.Կոտորակների գումարում կամ հանում (երկանդամի քառակուսի)Բարդություն միջին 3
7.Հանրահաշվական կոտորակների տարբերությունԲարդություն միջին 3
8.Երեք կոտորակների գումարն ու տարբերությունը (կրճատ բազմապատկման բանաձևեր)Բարդություն բարդ 6
9.Անհայտ համարիչԲարդություն բարդ
1.Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալըԲարդություն հեշտ 2
2.Հանրահաշվական կոտորակի և փոփոխականի քանորդըԲարդություն հեշտ 2
3.Հանրահաշվական կոտորակերի քանորդը (միանդամներ)Բարդություն հեշտ 2
4.Կոտորակների արտադրյալը (միանդամներ, նշանները)Բարդություն հեշտ 2
5.Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (միանդամներ, նշաններ)Բարդություն հեշտ 2
6.Կոտորակների բազմապատկունը (աստիճաններ, թվեր)Բարդություն հեշտ 1.5
7.Հանրահաշվական կոտորակի աստիճանը (միանդամ, թվեր)Բարդություն հեշտ 2
8.Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (աստիճաններ, տառեր)Բարդություն հեշտ 1.5
9.Հանրահաշվական կոտորակի և միանդամի արտադրյալըԲարդություն հեշտ 2
10.Կոտորակների բազմապատկումը (երկանդամներ և միանդամներ)Բարդություն հեշտ 2
11.Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (ընդհանուր արտադրիչ)Բարդություն միջին 3
12.Մինուս նշանով հանրահաշվական կոտորակի աստիճանըԲարդություն միջին 3
13.Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների արտադրյալըԲարդություն միջին 4
14.Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը, արտադրիչների վերլուծումԲարդություն միջին 4
15.Հանրահաշվական կոտորակների քանորդըԲարդություն միջին 3
16.Հանրահաշվական կոտորակների և աստիճանների արտադրյալըԲարդություն միջին 3
17.Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը (ընդհանուր արտադրիչ, հակադիր երկանդամներ)Բարդություն միջին 3
18.Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (քառակուսիների տարբերություն)Բարդություն միջին 4
19.Հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկումը (գումարի և տարբերության խորանարդներ)Բարդություն միջին 4
20.Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (քառակուսիների տարբերություն)Բարդություն միջին 4
21.Արտահայտության արժեքըԲարդություն միջին 4
22.Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (կրճատ բազմապատկման բանաձևեր)Բարդություն բարդ 6
23.Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների քանորդըԲարդություն բարդ
1.Գործողությունների հերթականությունըԲարդություն հեշտ 2
2.Երկանդամների գումարի և տարբերության արտադրյալԲարդություն հեշտ 2
3.Երկանդամի գումարի և տարբերության արտադրյալԲարդություն հեշտ 2
4.Կոտորակի և գումարի արտադրյալԲարդություն միջին 3
5.Տարբերության և կոտորակի արտադրյալԲարդություն միջին 3
6.Տարբերության և կոտորակի քանորդԲարդություն միջին 4
7.Կոտորակների գումարի և կոտորակի արտադրյալԲարդություն միջին 4
8.Արտադրյալի և կոտորակի տարբերությունըԲարդություն միջին 4
9.Նույնության ապացուցումԲարդություն միջին 4
10.Ռացիոնալ արտահայտությունների նույնություններԲարդություն բարդ