Ծրագիր 2022-2023


Առարկայական ծրագրեր․

 • Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան,
 • Հանրահաշիվ 7-րդ դասարան,
 • Երկրաչափություն 7-րդ դասարան,
 • Մաթեմատիկա և երևակայություն,
 • Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի


6-7-րդ դասարաններում մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն առարկաների ուսումնական ծրագիր

 Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել`

 • լեզվատրամաբանական և ալգորիթմական մտածողության զարգացում
 • թվաբանական գիտելիքների և մեթոդների, դրանք գործնական
 • իրադրություններում կիրառելու կարողությունների ձևավորում ու զարգացում
 • հետազոտական և վերլուծական մտածողության զարգացում
 • դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողությունների զարգացում 
 • որոշումներ կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին
  քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողությունների ձևավորում
 • ուշադրության, հիշողության, աշխատասիրության, հանդուրժողականության, նպատակասլացության, համբերության զարգացում
 • սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության ձևավորում
 •  ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու մշակույթի ձևավորումը
 • սովորել և  սովորածը փոխանցելու կարողության ձևավորում
 • խնդիրներ կազմելու և առաջադրելու կարողությունների ձևավորում
 • համակարգչային ծրագրերում և հարակից առարկաներում կիրառվող մաթեմատիկական գիտելիքների և հմտությունների զարգացում
 • համակարգչային ծրագրերի տիրապետում, որոնք նպաստում են
 • ճանաչողական ունակությունների, տրամաբանական և ալգորիթմական մտածողության զարգացում
 • տարածական պատկերացումների, չափողական ու շրջակա միջավայրի
 • օբյեկները նկարագրելու հմտությունների ձևավորում ու զարգացում
  ապացուցման հմտությունների ձևավորում ու զարգացում
 • կյանքի տարբեր իրադրություններում հանդիպող կիրառական խնդիրներ լուծելու, գծապատկերներից, պայմանանշաններից, երկրաչափության լեզվից  օգտվելու համար անհրաժեշտ կարողությունների ձևավորում
 • գործնական աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողությունների ձևավորում
 • համակարգչային ծրագրերի տիրապետում, որոնք նպաստում են երկրաչափություն առարկայի մատչելի յուրացմանը (Geogebra) ծրագրով:

մաթեմատիկայի մատչելի յուրացմանը (Geogebra, math-o-mir)

Ծրագրի խնդիրները

 • Խորացնել թվի դիրքային գրության վերաբերյալ պատկերացումները
 • Զարգացնել տասնորդական կոտորակները համեմատելու, դրանցով թվաբանական գործողություններ կատարելու, ճշգրիտ հաշվարկներ կատարելու, տասնորդական կոտորակը մինչև նշված թվային կարգը կլորացնելու և տրված ճշտությամբ չափումներ կատարելու կարողություններ
 • Ամբողջացնել պատկերացումները ռացիոնալ թվերի մասին: Ձևավորել ռացիոնալ թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանք թվային ուղղի վրա պատկերելու, ռացիոնալ կոորդինատներով թվազույգերը կոորդինատական հարթության վրա պատկերելու կարողություններ
 • Խորացնել մակերեսի և ծավալի վերաբերյալ գիտելիքները, ուղղանկյան մակերեսի և ուղղանկյունանիստի ծավալի հաշվման, տրված ճշտությամբ չափումներ կատարելու կարողություններ, ձևավորել չափման հարմար գործիք և միավոր ընտրելու, չափումներ կատարելու, արդյունքը գրանցելու, չափման մի միավորից մյուսին անցնելու, աչքաչափով մեծությունները գնահատելու հմտություն։ 
 • Ներմուծել բացասական ամբողջ թվի հասկացությունը և ամբողջացնել ամբողջ թվերի և նրանց հետ կատարվող թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ գիտելիքները և կարողությունները: 
 • Խորացնել կարողություններ կիրառական ստանդարտ խնդիրների մոդելավորման և լուծման վերաբերյալ, տալ պատկերացումներ ոչ ստանդարդ խնդիրների և դրանց լուծումների վերաբերյալ:
 • Ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ տոկոսի, նրա վերաբերյալ հիմնական խնդիրների և կիրառությունների վերաբերյալ: 
 • Ծանոթացնել հանրահաշվի այբուբենի, արտահայտության և հիմնական բանաձևերի` հավասարության, հավասարման, անհավասարության և անհավասարման հետ, տալ դրանց մաթեմատիկական և կիրառական նշանակությունը
 • Խորացնել գիտելիքները բնական, ամբողջ ցուցիչով աստիճանների, քառակուսի արմատի և մեկ փոփոխականով բազմանդամների ուսուցման կարողությունները:
 • Ծանոթացնել GEOGEBRA ծրագրի հետ, սովորեցնել գործիքաշարը
  Ծանոթացնել հարթաչափության հիմնական և սկզբնական հասկացություններին, ուսումնասիրել դրանց առնչությունները, տեղեկություններ տալ երկրաչափական կարևորագույն պատկերների մասին, հետազոտել եռանկյունը,
 • Դիտարկել երկարությունների և անկյունների համեմատման, չափման և դրանց գործնական կիրառության խնդիրները, ձևավորել գործնական խնդիրներ լուծելիս երկրաչափական գիտելիքները կիրառելու կարողություններ,
 • Նպաստել պատկերային մտածողության զարգացմանը, հասկացություններ սահմանելու, եզրակացություններ կատարելու, թեորեմներ ապացուցելու, գործողությունների պլան մշակելու, հետևանքները վերլուծելու, կռահումներ կատարելու կարողությունների զարգացմանը
 • Ծանոթացնել բազմանկյուններ թեմային և  շրջանագծին
 • Զարգացնել տարածական պատկերացումները՝ բազմանիստեր և պտտական մարմիններ 
 • Դիտարկել պատկերների պարագծերի և մակերեսների հաշվման խնդիրներ, զարգացնել երկրաչափական գիտելիքների հետ մեկտեղ թվաբանության և հանրահաշվի գիտելիքներն ու կարողությունները կիրառելու հմտություններ,
 • Զարգացնել ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ կատարելու հմտություններ կառուցումներ, դիտարկումներ, համեմատություններ, դասակարգումներ, վերլուծություններ, ընդհանրացումներ անելու, վարկածներ առաջադրելու, ապացուցումներ և արտածումներ կատարելու, դրանց արտահայտման համար երկրաչափության լեզուն գործածելու կարողություններ( GEOGEBRA կամ այլ դինամիկ երկրաչափական ծրագիր) ։ 

Ուսումնական միջավայր.

Դասընթացի  կազմակերպումը.


Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի (մաթեմատիկա 6-րդ դասարան-4 ժամ,հանրահաշիվ-2ժամ, երկրաչափություն – 2 ժամ) և մաթեմատիկա լաբորատորիայի սահմանած օրացույցի, կրթահամալիրյան օրացույցի:
վերջինիս համաձայն որի դասերը սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով:  Յուրաքանչյուր դասարանում սովորողների քանակը 25-30 է, այդ թվում` հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Ուսուցումը իրականացվում է նախագծային մեթոդով: Սովորողները յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցման սկզբում ստանում են նախագծի փաթեթը, տանը, առցանց կազմակերպում նախագծի կատարման աշխատանքները և թեմայի ավարտին ներկայացնում նախագծի արդյունքները: Նախագծի արդյունքները հրապարակվում են սովորողների անհատական բլոգներում: Սովորողները նախագծերի իրականացման ժամանակ համացանցից, էլեկտրոնային գրքերից և այլ տեղեկատվական ռեսուրսներից ինքնուրույն փնտրում և մշակում են անհրաժեշտ ինֆորմացիան, կատարում աշխատանքները: Բացի այդ, նախագծերի արդյունքների ներկայացման համար սովորողները կրկին ինքնուրույն են ընտրում ներկայացման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագիրը կամ սովորողը առաջարկում իր ծրագիրը, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում են տվյալ ծրագրի ուսուցանում մյուս սովորողների համար, տարվում են   սովորող-սովորոցնեող աշխատանքներ:  Սովորողներն մասնակցում և քննարկում են ամենամսյա  մաթեմատիկական ֆլեշմոբի երկրորդ կամ երրորդ մակարդակի խնդիրները:

Գնահատումը

 Ըստ հանրակրթական պետական չափորոշչի` հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործում է սովորողների ուսումնառության գնահատման  1-10 միավորային համակարգ, որի իրականացման ձևաչափն ընտրում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը։ 
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործում է այլընտրանքային հեղինակային ծրագիր, այլընտրանքային հեղինակային գնահատման կարգ:

 Այսինքն՝ «Մաթեմատիկա» առարկայի  գնահատման հիմքում հանրակրթության պետական չափորոշչի, հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներն են: Գնահատումն ուղղված է տվյալ առարկայի  սովորողի գիտելիքի աճը բնութագրելու, նրան մոտիվացնելու, ուսումնառության արդյունավետությունը բարձրացնելու, առաջընթացը նշելու համար:

 «Մխիթար Սեբաստացվի» կրթահամալիրում տարին բաղկացած է չորս ուսումնական շրջաններից, ուստի սովորողն տարեվերջյան ամփոփիչ գնահատանիշը ստանումում է չորս 
ուսումնական շրջաններում կատարած  իր աշխատանքներիի վերջնարդյունքներիի հիման վրա:

 1-10 գնահատման համակարգի սանդղակն ըստ իմ իրականացման՝

1-4 միավոր սահմանվում է որպես, ուսումնասիրվող թեմայի շուրջ նախագծին
ծանոթ կամ պարզ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, նախագծին վերաբերող պարզագույն առաջադրանքներ կատարելու, բլոգում ներկայացնելու համար:

5-6 միավորը սահմանվում է որպես, տվյալ  նախագծային աշխատանքի իմացության, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, ոչ բարդ հիմնավորում պահանջող առաջադրանքներ կատարելու, բլոգում այն ներկացանելու համար:

7-8 միավորը սահմանվում է որպես նախագծային աշխատանքի շուրջ նյութի ուսումնասիրության,  նյութի իմացության, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, հիմնավորում պահանջող առաջադրանքների կատարման, ստեղծական, մաթեմատիկական ֆլեշմոբի մասնակցության կամ ֆլեշմոբի համար խնդիրներ առաջադրման, աշխատանքի հետազոտման, ինքնատիպ մոտեցման, բլոգում աշխատանքը ներկայացնելու համար:

9-10 միավոր սահմանվում է որպես,  նախագծային աշխատանքի յուրացման,  նյութի հիմնավոր իմացություն, այն կիրառելու կարողության, կողմնորոշման և կատարման համար ինքնատիպ մոտեցման, հետազոտական, ստեղածական, աշխատանքի լիարժեք կատարման համար: Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութեր համացանցից  ձեռք բերելու,  տարբեր աղբյուրներից  հավաքելու, համադրելու ու նախագիծը   վերջնական ամփոփ տեսքի բերելու  համար:  «Մաթեմատիկա» ամսագրին նախագիծը ներկայացնելու կամ թարգմանություն կատարելու, ենթակայքում հրապարակելու, մաթեմատիկական ֆլեշմոբին մասնակցելու, ֆլեշմոբին  խնդիրներ առաջադրելու համար:

Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում, յուրաքանչյուր ուսումնական շրջանում,  կարող է փոխել գնահատանիշը՝վերանայելով իր կատարած աշխատանքը: Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքը մաթեմատիկա առարկայից՝ իր ցանկությամբ ընտրելով լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ, որի առաջադրանքները նա կատարում է տանը, որպես լրացուցիչ աշխատանք:

Բովանդակություն
Նախագծային աշխատանքների իրականացման համակարգչային ծրագրերն են ՝
word (Formula վահանակ), math-o-mor, Geogebra և այլ ծրագրեր…

6-րդ դասարան

Հարաբերություններ, համեմատականություններ, տոկոսներ

Տվյալներ և տվյալների մշակում

Ամբողջ թվեր

Կոորդինատային հարթություն

Ռացիոնալ թվեր

Հավասարումներ

Տասնորդական կոտորակներԱմենամսյա ֆլեշմոբերի խնդիրների քննարկում, երրորդ մակարդակ (սովորողն իր ցանկությամբ կարող է նախընտրել այլ մակարդակի խնդիրներ)։

7-րդ դասարան։ Հանրահաշիվ

Կրկնողություն

 1. Բնական թվեր: Հատկություններ: Գործողություններ
 2. Սովորական կոտորակներ: Հատկություններ: Գործողություններ
 3. Ամբողջ թվեր: Հատկություններ: Գործողություններ
 4. Տասնորդական կոտորակներ: Հատկություններ: Գործողություններ
 5. Ռացիոնալ թվեր: Հատկություններ: Գործողություններ
 6. Մեկ անհայտով հավասարումներ
 7. Մեկ անհայտով անհավասարումներ

Հանրահաշվական արտահայտություններ: Միանդամներ

 1. Տառային արտահայտություններ, բանաձևեր
 2. Թվային և տառային արտահայտություններ: Դրանց թվային արժեքները
 3. Բնական ցուցիչով աստիճան
 4. Միանդամներ
 5. Նման անդամների միացում
 6. Միանդամների բազմապատկումը և աստիճան բարձրացումը

Հանրահաշվական արտահայտություններ: Բազմանդամներ

 1. Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները
 2. Բազմանդամների գումարումը և հանումը
 3. Միանդամների և բազմանդամների արտադրյալը
 4. Բազմանդամների բազմապատկում
 5. Նույնություններ: Նույնաբար հավասար արտահայտություններ
 6. Ամբողջ արտահայտություններ
 7. Ամբողջ արտահայտությունների նույնաբար հավասարությունը

Կրճատ  բազմապատկման բանաձևեր:

 1. Գումարի քառակուսին
 2. Տարբերության քառակուսին
 3. Լրիվ քառակուսի առանձնացնելու եղանակը
 4. Քառակուսիների տարբերությունը
 5. Խորանարդների գումարը
 6. Խորանարդների տարբերությունը
 7. Գումարի խորանարդը
 8. Տարմերության խորանարդը
 9. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը
 10. Բազմանդամների վերլուծումը արտադրիչների

Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ

 1. Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումներ
 2. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
 3. Առաջին աստիճանի հավասարման բերվող տեքստային խնդիրներ

Հասկացություն բազմությունների մասին

 1. Բազմության տարրեր, ենթաբազմություն
 2. Բազմությունների միավորումը և հատումը
 3. Թվային բազմություններ

Ֆունկցիայի գաղափարը

 1. Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություն
 2. Գաղափար ֆունկցիայի մասին, օրինակներ
 3. Կորդինատային հարթություն
 4. Սունյակային դիագրամներ և գրաֆիկներ
 5. Ֆունկցիայի տրման եղանակները
 6. Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը:
 7. Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

7-րդ դասարան։  Երկրաչափություն

 Ուղիղ , հատված  և անկյուն

 1. Ուղիղ և հատված։ Ճառագայթ և անկյուն
 2. Հատվածների և անկյունների համեմատումը, չափումը
 3. Ուղղահայաց ուղիղներ
 4. Ուղղահայաց ուղիղների կառուցումը
 5. Կից և հակադիր անկյուններ

Եռանկյուններ

 1. Եռանկյուններ։ Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը
 2. Եռանկյան միջնագծերը, բարձրությունները և կիսորդները
 3. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները
 4. Ուղահայաց ուղիղներ ուղիղներ
 5. Եռանկյան անկյունների գումարը
 6. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
 7. Ուղղանկյուն եռանկյուններ, հատկություններ
 8. Ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության հայտանիշները
 9. Շրջանագիծ
 10. Եռանկյան կառուցումը

 Զուգահեռ  ուղիղներ

 1. Զուգահեռ  ուղիղների սահմանումը
 2. Ուղիղների զուգահեռության հայտանիշ
 3. Զուգահեռ  ուղիղների կառուցումը
 4. Զուգահեռ  ուղիղների աքսիոմը
 5. Թեորեմ երկու զուգահեռ ուղիղների ևնրանց հատողով կազմած անկյունների մասին

Առնչություններ եռանկյան  կողմերի և անկյունների միջև

 1. Եռանկյան անկյունների գումարը
 2. Թեորեմ անկյունների և կողմերի միջև առնչությունների մասին
 3. Կիրառությունները
 4. Կետր հեռավորությունը ուղղից
 5. Հատվածի միջնուղահայացի հատկությունը
 6. Անկյան կիսորդի հատկությունը
 7. Զուգահեռ ուղիղների հեռաորությունը
 8. Բեկյալի երկարություն
 9. Պատկերացում քառանիստի մասին

 «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանի առարկայի ծրագիրը կազմվում է Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն, որի երկրորդ գլխի հոդված 7.2-ում նշվում է լրացուցիչ ծրագրի կազմման հնարավորության և կարգի մասին, մասնավորապես․ հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրերը նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից դուրս սովորողների նախասիրությունների և կրթական պահանջմունքների բավարարմանը: Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագիր կարող է իրականացնել ուսումնական հաստատությունը կամ այլ կազմակերպություն` համաձայն իր կանոնադրության:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցի կանոնադրությունը և ուսումնական պլանը հաստատում են դպրոցում հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացման նպատակը՝ հնարավորություն տալով  «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանների հեղինակային ծրագրի իրականացման։

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկա, 7-8րդ դասարաններ

Նպատակ․ խնդիրներ

Դասընթացի նպատակը սովորողների մաթեմատիկական մտածողության և գործնական կարողությունների, ստեղծագործականության և ինքնուրույնության, արդի պահանջներին համապատասխանող հնարամտության, հետազոտական, որոնողական հմտությունների զագացումն է։

Խնդիրներ․

 • սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում
 • Սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում
 • Սիրո և հետաքրքրության առաջացում  դժվարին թվացող խնդիրների նկատմամբ
 • Սովորողների կողմից ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելու կարողության ձևավորում
 • Սովորողների կողմից նոր ու  հատաքրքրաշարժ  խնդիրների կազմում ու լուծում
 • Մաթեմատիկայի նկատմամաբ սիրո և հետաքրքրասիրության ավելացում
 • Սովորողների մոտ գործնական  կարողությունների ձևավորում ու  զարգացում
 • Խնդիրների ոչ բանաձևային և ոչ ստանդարտ լուծումների կարողության զարգացում։

Ուսումնական միջավայր.
Ուսումնական կաբինետ`  դասավանդողի  և սովորողների անհատական նոթբուքեր,
համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի , սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք, խմբային բլոգ՝ բլոգավարելու համար։

Ուսումնական բաց միջավայր՝ հետազոտական, գործնական աշխատանքներ Սեբաստացիական կրթական պարտեզում, Սասնալանջում, ճամփորդությունների ընթացքում։

Ուսումնական այլընտրանքային միջավայր՝ թանգարաններ, լաբորատորիաներ․․․

Բովանդակություն/Թեմա

 1. Հատվածներ մաթեմատիկայի պատմությունից․ անտիկ, միջին, նոր և նորագույն շրաջաններ(խնդիրների լուծում)
 2. Մաթեմատիկան մրցության մեջ․ Սեբաստացիական ֆլեշմոբ, օլիմպիադաներ, Կենգուրու(խնդիրների լուծում)
 3. Մաթեմատիկական համաչափություն․ Բնություն, արվեստ, ծես, մշակույթ, գիտություն(ճամփորդություններ, գործնական աշխատանքներ, հետազոտություններ թանգարաններում, արվեստանոցներում, բնական միջավայրում

Ուսումնական նյութերը փոփոխվող են` ըստ ընթացիք նախագծերի։ Դրանց նախնական և հիմնական բովանդակություններն ամփոփված են.

«Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարան,

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-րդ, 8֊րդ դասարաններ բաժիններում

Ծրագրերի իրականացման ընթացքում հաշվի կառնվեն Հանրակրթության պետական առարկայական չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի նախագծի /Մաթեմատիկա 6-8-րդ դասարաններ/ վերջնարդյունքները՝ որպես ՀՀ-ում կրթության կազմակերպման ընդունված տեսլական։ Քննարկման տրված օրինակը՝ հղմամբ։

Ուսումնական շրջանի ավարտին, ամփոփումն իրականացվում է հարցաթերթի գրավոր և բանավոր պատասխանների միջոցով, որն արտացոլում է ոչ թե ինֆորմացիայի տիրապետման ճշգրտում, այլ ինքնագնահատում, ինքնաստուգում դասավանդողի և սովորողի համար միաժամանակ։ Հարցաշարի օրինակը` ստորև.

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա և երևակայություն>> կամ <<Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի>> բաժնում՝ <<Աշխատանքների գնահատում>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի/Մաթեմատիկա և երևակայություն բաժնում։
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղւմները։
 4. Ո՞ր նախագծերին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
 6. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
 7. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։
 8. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը

Էլ. ռեսուրս, գրականություն

http://kangaroo.am/problems.htm
http://gradaran.mskh.am- դասագրքեր
http://www.maths-and-gam

Լրացուցիչ աշխատանք

Աշխատանք ընտրությամբ ` ըստ մակարդակների (1֊ին)

Աշխատանք ընտրությամբ ` ըստ մակարդակների(2֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին(3֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (4֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (5-րդ ОбновлениеԱշխատաժամանակСКАЧАТЬՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱՁԵՒԵՐԾՐԱԳՐԵՐРЕДАКТИРОВАТЬ «»ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱՁԵՒԵՐԻ 6-8-ՐԴ- ԾՐԱԳԻՐ 2020-2021»

Technovation girls 2022

Արդյունքը` #SLY- Source Location Yerevan հավելված

 • «Technovation girls 2022»- միջազգային ծրագրի մասնակցություն, ծրագրի, իրականացված աշխատանքների ներկայացում, հաջողություններ: Մասնակիցներ՝ Անի Քարամյան, Էմմա Ազարումյան, Նատալի Տագեսյան, Ասյա Բեգլարյան, մենթոր՝ Հասմիկ Իսրայելյան, աջակցեց՝ Արման Աբրահամյանը։ Կապը Մաթեմատիկա և երևակայությունՄաթեմատիկա առանց բանաձևերի առարկաների հետ, շարունակականություն, առաջարկներ։

Սահիկաշար — ներկայացում ITF

Ուսումնական երրորդ շրջան

 • Ուսումնական նախագծեր
 • Ուսումնական ճամփորդություններ, կրթական փոխանակումներ
 • Մաթեմատիկական ուսումնական օրացույց
  Ֆիբոնաչիի օրեր
  Իսահակ Նյուտոնի օրեր-մարտ
  «Պի» թվի տոն-մարտի 14
  «Կենգուրու»մաթեմատիկական մրցույթին ընդառաջ։ «Կենգուրու»մրցույթի խնդիրների քննարկում- փետրվար, մարտ
  Կառլ Ֆրիդրիխ Գաուսյան օրեր -ապրիլ
  Արտաշես Շահինյանի օրեր — մայիս
  Սերգեյ Մերգելյանի օրեր-մայիս
  Պյութագորասյան օրեր-հունիս
 • Ուսումնական նյութեր, նախագծեր

Մաթեմատիկա -6-րդ դասարան

Ուսումնական աշխատանքներն՝ ըստ ծրագրի

Կոորդինատային հարթություն

Ռացիոնալ թվեր

Հավասարումներ

Տասնորդական կոտորակներԱմենամսյա ֆլեշմոբերի խնդիրների քննարկում, երրորդ մակարդակ (սովորողն իր ցանկությամբ կարող է նախընտրել այլ մակարդակի խնդիրներ)։

«Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարան,

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-րդ, 8֊րդ դասարաններ 

Բովանդակություն/Թեմա

 1. Հատվածներ մաթեմատիկայի պատմությունից․ անտիկ, միջին, նոր և նորագույն շրաջաններ(խնդիրների լուծում)
 2. Մաթեմատիկան մրցության մեջ․ Սեբաստացիական ֆլեշմոբ, օլիմպիադաներ, Կենգուրու(խնդիրների լուծում)
 3. Մաթեմատիկական համաչափություն․ Բնություն, արվեստ, ծես, մշակույթ, գիտություն(ճամփորդություններ, գործնական աշխատանքներ, հետազոտություններ թանգարաններում, արվեստանոցներում, բնական միջավայրում

Ծրագիր 2021-2022

Առարկայական ծրագրեր․

 • Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան,
 • Մաթեմատիկա և երևակայություն,
 • Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի,
 • Ռոբոտաշինություն

6-րդ դասարանների
Մաթեմատիկա առարկայի ուսումնական ծրագիր

 Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել`

 • լեզվատրամաբանական և ալգորիթմական մտածողության զարգացում
 • թվաբանական գիտելիքների և մեթոդների, դրանք գործնական
 • իրադրություններում կիրառելու կարողությունների ձևավորում ու զարգացում
 • հետազոտական և վերլուծական մտածողության զարգացում
 • դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողությունների զարգացում 
 • որոշումներ կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին
  քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողությունների ձևավորում
 • ուշադրության, հիշողության, աշխատասիրության, հանդուրժողականության, նպատակասլացության, համբերության զարգացում
 • սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության ձևավորում
 •  ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու մշակույթի ձևավորումը
 • սովորել և  սովորածը փոխանցելու կարողության ձևավորում
 • խնդիրներ կազմելու և առաջադրելու կարողությունների ձևավորում
 • համակարգչային ծրագրերում և հարակից առարկաներում կիրառվող մաթեմատիկական գիտելիքների և հմտությունների զարգացում
 • համակարգչային ծրագրերի տիրապետում, որոնք նպաստում են

մաթեմատիկայի մատչելի յուրացմանը (Geogebra, math-o-mir)

Ծրագրի խնդիրները

 • Խորացնել թվի դիրքային գրության վերաբերյալ պատկերացումները
 • Զարգացնել տասնորդական կոտորակները համեմատելու, դրանցով թվաբանական գործողություններ կատարելու, ճշգրիտ հաշվարկներ կատարելու, տասնորդական կոտորակը մինչև նշված թվային կարգը կլորացնելու և տրված ճշտությամբ չափումներ կատարելու կարողություններ
 • Ամբողջացնել պատկերացումները ռացիոնալ թվերի մասին: Ձևավորել ռացիոնալ թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանք թվային ուղղի վրա պատկերելու, ռացիոնալ կոորդինատներով թվազույգերը կոորդինատական հարթության վրա պատկերելու կարողություններ
 • Խորացնել մակերեսի և ծավալի վերաբերյալ գիտելիքները, ուղղանկյան մակերեսի և ուղղանկյունանիստի ծավալի հաշվման, տրված ճշտությամբ չափումներ կատարելու կարողություններ, ձևավորել չափման հարմար գործիք և միավոր ընտրելու, չափումներ կատարելու, արդյունքը գրանցելու, չափման մի միավորից մյուսին անցնելու, աչքաչափով մեծությունները գնահատելու հմտություն։ 
 • Ներմուծել բացասական ամբողջ թվի հասկացությունը և ամբողջացնել ամբողջ թվերի և նրանց հետ կատարվող թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ գիտելիքները և կարողությունները: 
 • Խորացնել կարողություններ կիրառական ստանդարտ խնդիրների մոդելավորման և լուծման վերաբերյալ, տալ պատկերացումներ ոչ ստանդարդ խնդիրների և դրանց լուծումների վերաբերյալ:
 • Ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ տոկոսի, նրա վերաբերյալ հիմնական խնդիրների և կիրառությունների վերաբերյալ: 
 • Ծանոթացնել հանրահաշվի այբուբենի, արտահայտության և հիմնական բանաձևերի` հավասարության, հավասարման, անհավասարության և անհավասարման հետ, տալ դրանց մաթեմատիկական և կիրառական նշանակությունը
 • Խորացնել գիտելիքները բնական, ամբողջ ցուցիչով աստիճանների, քառակուսի արմատի և մեկ փոփոխականով բազմանդամների ուսուցման կարողությունները:

Ուսումնական միջավայր.

Դասընթացի  կազմակերպումը.


Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի (մաթեմատիկա 6-րդ դասարան-4 ժամ) և մաթեմատիկա լաբորատորիայի սահմանած օրացույցի, կրթահամալիրյան օրացույցի:
վերջինիս համաձայն որի դասերը սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով:  Յուրաքանչյուր դասարանում սովորողների քանակը 25-30 է, այդ թվում` հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Ուսուցումը իրականացվում է նախագծային մեթոդով: Սովորողները յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցման սկզբում ստանում են նախագծի փաթեթը, տանը, առցանց կազմակերպում նախագծի կատարման աշխատանքները և թեմայի ավարտին ներկայացնում նախագծի արդյունքները: Նախագծի արդյունքները հրապարակվում են սովորողների անհատական բլոգներում: Սովորողները նախագծերի իրականացման ժամանակ համացանցից, էլեկտրոնային գրքերից և այլ տեղեկատվական ռեսուրսներից ինքնուրույն փնտրում և մշակում են անհրաժեշտ ինֆորմացիան, կատարում աշխատանքները: Բացի այդ, նախագծերի արդյունքների ներկայացման համար սովորողները կրկին ինքնուրույն են ընտրում ներկայացման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագիրը կամ սովորողը առաջարկում իր ծրագիրը, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում են տվյալ ծրագրի ուսուցանում մյուս սովորողների համար, տարվում են   սովորող-սովորոցնեող աշխատանքներ:  Սովորողներն մասնակցում և քննարկում են ամենամսյա  մաթեմատիկական ֆլեշմոբի երկրորդ կամ երրորդ մակարդակի խնդիրները:

Գնահատումը

 Ըստ հանրակրթական պետական չափորոշչի` հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործում է սովորողների ուսումնառության գնահատման  1-10 միավորային համակարգ, որի իրականացման ձևաչափն ընտրում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը։ 
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործում է այլընտրանքային հեղինակային ծրագիր, այլընտրանքային հեղինակային գնահատման կարգ:

 Այսինքն՝ «Մաթեմատիկա» առարկայի  գնահատման հիմքում հանրակրթության պետական չափորոշչի, հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներն են: Գնահատումն ուղղված է տվյալ առարկայի  սովորողի գիտելիքի աճը բնութագրելու, նրան մոտիվացնելու, ուսումնառության արդյունավետությունը բարձրացնելու, առաջընթացը նշելու համար:

 «Մխիթար Սեբաստացվի» կրթահամալիրում տարին բաղկացած է չորս ուսումնական շրջաններից, ուստի սովորողն տարեվերջյան ամփոփիչ գնահատանիշը ստանումում է չորս 
ուսումնական շրջաններում կատարած  իր աշխատանքներիի վերջնարդյունքներիի հիման վրա:

 1-10 գնահատման համակարգի սանդղակն ըստ իմ իրականացման՝

1-4 միավոր սահմանվում է որպես, ուսումնասիրվող թեմայի շուրջ նախագծին
ծանոթ կամ պարզ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, նախագծին վերաբերող պարզագույն առաջադրանքներ կատարելու, բլոգում ներկայացնելու համար:

5-6 միավորը սահմանվում է որպես, տվյալ  նախագծային աշխատանքի իմացության, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, ոչ բարդ հիմնավորում պահանջող առաջադրանքներ կատարելու, բլոգում այն ներկացանելու համար:

7-8 միավորը սահմանվում է որպես նախագծային աշխատանքի շուրջ նյութի ուսումնասիրության,  նյութի իմացության, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, հիմնավորում պահանջող առաջադրանքների կատարման, ստեղծական, մաթեմատիկական ֆլեշմոբի մասնակցության կամ ֆլեշմոբի համար խնդիրներ առաջադրման, աշխատանքի հետազոտման, ինքնատիպ մոտեցման, բլոգում աշխատանքը ներկայացնելու համար:

9-10 միավոր սահմանվում է որպես,  նախագծային աշխատանքի յուրացման,  նյութի հիմնավոր իմացություն, այն կիրառելու կարողության, կողմնորոշման և կատարման համար ինքնատիպ մոտեցման, հետազոտական, ստեղածական, աշխատանքի լիարժեք կատարման համար: Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութեր համացանցից  ձեռք բերելու,  տարբեր աղբյուրներից  հավաքելու, համադրելու ու նախագիծը   վերջնական ամփոփ տեսքի բերելու  համար:  «Մաթեմատիկա» ամսագրին նախագիծը ներկայացնելու կամ թարգմանություն կատարելու, ենթակայքում հրապարակելու, մաթեմատիկական ֆլեշմոբին մասնակցելու, ֆլեշմոբին  խնդիրներ առաջադրելու համար:

Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում, յուրաքանչյուր ուսումնական շրջանում,  կարող է փոխել գնահատանիշը՝վերանայելով իր կատարած աշխատանքը: Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքը մաթեմատիկա առարկայից՝ իր ցանկությամբ ընտրելով լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ, որի առաջադրանքները նա կատարում է տանը, որպես լրացուցիչ աշխատանք:

Բովանդակություն
Նախագծային աշխատանքների իրականացման համակարգչային ծրագրերն են ՝
word (Formula վահանակ), math-o-mor, Geogebra և այլ ծրագրեր…

6-րդ դասարան

Հարաբերություններ, համեմատականություններ, տոկոսներ

Տվյալներ և տվյալների մշակում

Ամբողջ թվեր

Կոորդինատային հարթություն

Ռացիոնալ թվեր

Հավասարումներ

Տասնորդական կոտորակներԱմենամսյա ֆլեշմոբերի խնդիրների քննարկում, երրորդ մակարդակ (սովորողն իր ցանկությամբ կարող է նախընտրել այլ մակարդակի խնդիրներ)։

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-8րդ դասարանների և «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանի առարկաների ծրագրերը կազմվում են Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն, որի երկրորդ գլխի հոդված 7.2-ում նշվում է լրացուցիչ ծրագրի կազմման հնարավորության և կարգի մասին, մասնավորապես․ հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրերը նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից դուրս սովորողների նախասիրությունների և կրթական պահանջմունքների բավարարմանը: Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագիր կարող է իրականացնել ուսումնական հաստատությունը կամ այլ կազմակերպություն` համաձայն իր կանոնադրության:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցի կանոնադրությունը և ուսումնական պլանը հաստատում են դպրոցում հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացման նպատակը՝ հնարավորություն տալով «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկայի 7-8րդ և «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանների հեղինակային ծրագրերի իրականացման։

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկա, 7-8րդ դասարաններ

Նպատակ․ խնդիրներ

Դասընթացի նպատակը սովորողների մաթեմատիկական մտածողության և գործնական կարողությունների, ստեղծագործականության և ինքնուրույնության, արդի պահանջներին համապատասխանող հնարամտության, հետազոտական, որոնողական հմտությունների զագացումն է։

Խնդիրներ․

 • սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում
 • Սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում
 • Սիրո և հետաքրքրության առաջացում  դժվարին թվացող խնդիրների նկատմամբ
 • Սովորողների կողմից ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելու կարողության ձևավորում
 • Սովորողների կողմից նոր ու  հատաքրքրաշարժ  խնդիրների կազմում ու լուծում
 • Մաթեմատիկայի նկատմամաբ սիրո և հետաքրքրասիրության ավելացում
 • Սովորողների մոտ գործնական  կարողությունների ձևավորում ու  զարգացում
 • Խնդիրների ոչ բանաձևային և ոչ ստանդարտ լուծումների կարողության զարգացում։

Ուսումնական միջավայր.
Ուսումնական կաբինետ`  դասավանդողի  և սովորողների անհատական նոթբուքեր,
համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի , սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք, խմբային բլոգ՝ բլոգավարելու համար։

Ուսումնական բաց միջավայր՝ հետազոտական, գործնական աշխատանքներ Սեբաստացիական կրթական պարտեզում, Սասնալանջում, ճամփորդությունների ընթացքում։

Ուսումնական այլընտրանքային միջավայր՝ թանգարաններ, լաբորատորիաներ․․․

Բովանդակություն/Թեմա

 1. Հատվածներ մաթեմատիկայի պատմությունից․ անտիկ, միջին, նոր և նորագույն շրաջաններ(խնդիրների լուծում)
 2. Մաթեմատիկան մրցության մեջ․ Սեբաստացիական ֆլեշմոբ, օլիմպիադաներ, Կենգուրու(խնդիրների լուծում)
 3. Մաթեմատիկական համաչափություն․ Բնություն, արվեստ, ծես, մշակույթ, գիտություն(ճամփորդություններ, գործնական աշխատանքներ, հետազոտություններ թանգարաններում, արվեստանոցներում, բնական միջավայրում

Ուսումնական նյութերը փոփոխվող են` ըստ ընթացիք նախագծերի։ Դրանց նախնական և հիմնական բովանդակություններն ամփոփված են.

«Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարան,

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-րդ, 8֊րդ դասարաններ բաժիններում

Ծրագրերի իրականացման ընթացքում հաշվի կառնվեն Հանրակրթության պետական առարկայական չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի նախագծի /Մաթեմատիկա 6-8-րդ դասարաններ/ վերջնարդյունքները՝ որպես ՀՀ-ում կրթության կազմակերպման ընդունված տեսլական։ Քննարկման տրված օրինակը՝ հղմամբ։

Ուսումնական շրջանի ավարտին, ամփոփումն իրականացվում է հարցաթերթի գրավոր և բանավոր պատասխանների միջոցով, որն արտացոլում է ոչ թե ինֆորմացիայի տիրապետման ճշգրտում, այլ ինքնագնահատում, ինքնաստուգում դասավանդողի և սովորողի համար միաժամանակ։ Հարցաշարի օրինակը` ստորև.

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա և երևակայություն>> կամ <<Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի>> բաժնում՝ <<Աշխատանքների գնահատում>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի/Մաթեմատիկա և երևակայություն բաժնում։
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղւմները։
 4. Ո՞ր նախագծերին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
 6. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
 7. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։
 8. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը

Էլ. ռեսուրս, գրականություն

http://kangaroo.am/problems.htm
http://gradaran.mskh.am- դասագրքեր
http://www.maths-and-gam

Լրացուցիչ աշխատանք

Աշխատանք ընտրությամբ ` ըստ մակարդակների (1֊ին)

Աշխատանք ընտրությամբ ` ըստ մակարդակների(2֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին(3֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (4֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (5-րդ ОбновлениеԱշխատաժամանակСКАЧАТЬՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱՁԵՒԵՐԾՐԱԳՐԵՐРЕДАКТИРОВАТЬ «»ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱՁԵՒԵՐԻ 6-8-ՐԴ- ԾՐԱԳԻՐ 2020-2021»

Մայիսյան հավաք

Մայիսյան հավաքի նախապատրաստություն. (01.05. 2021֊ 30. 05. 2021) նախատեսված նախագծերի ուղղությունները «Մաթեմատիկա և երևակայություն», «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկաների շրջանակում.

. Ուսումնական զարգացող միջավայրը կրթահամալիրի դպրոցներում․ բացօթյա լսարանները՝ որպես հակաբացիլ միջավայրի ամենօրյա լուծումներ: 

1. Մաթեմատիկա՝ ըստ միջավայրի

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի  սովորողներ

ժամկետը` 12.05.21֊30.05.21

Նպատակը՝

 • կիրառենք մաթեմատիկական գիտելիքներ տարբեր միջավայրերում։

Խնդիրները՝

 • Զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ,
 • Մեծացնել սեր և հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամբ,
 • Ցույց տալ մաթեմատիկայի կիրառությունը կյանքում

Ընթացքը՝

Սովորողների հետ ընտրում ենք մեզ հետաքրքրող, նախասիրություններին հարմար բաց միջավայր կրթահամալիրի տարածքում, որտեղ ցանկանում ենք վարել մաթեմատիկական մեր դասերը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կազմում է տվյալ միջավայրին վերաբերող խնդիրներ, որոնք լուծելու դեպքում, կազմողը և ընկերների կազմած խնդիրները լուծողը <<օգտվում է>> այդ միջավայրից։ Միջավայրերը կարող են լինել սպորտային, մշակութային, կրթական․․․

Արդյունքներ՝

Արդյունքներն ամփոփում ենք բլոգներուն

.Ես հոգատար եմ՝ հոգատարություն նախագծերով, միջավայրի խնամքի, նորացման, կանաչապատման, հասարակական նախագծեր:

2. Խելացի պատուհաններ բացօթյա լսարանում

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի  սովորողներ

ժամկետներ` 03.05.21֊25.05.21

Նպատակը՝ հոգատարություն նախագծերով, միջավայրի խնամքի, նորացման, կանաչապատման, նորարարական աշխատանքներ`թափոնների միջոցով։

Խնդիրները`

 • Մեծացնել սերը շրջակա միջավայրի խնամքի հանդեպ,
 • Զարգացնել նախաձեռնողական, իմքնուրույն աշխատանքի, գործնական, համագործակցային հմտություններ։

Ընթացքը

Դիզայների հետ քննարկում ենք տարածքն ու աշխատանքների ոճը։ Դիմել կրթահամալիրի արհեստանոցներին հին, ոչ պիտանի պատուհանափեղկերի տրամադրման համար։ Ձեռք բերելուց հետո դրանք ներկում ենք, մաքրում, մշակում, շտկում, նորոգում դիզայների հետ ընտրելով տեսքը։ Անհրաժեշտության դեպքում միացնում և ստանում նոր պարագաներ` ծաղկամաններ, պահարաններ…

Արդյունքներ`

Արդյունքները տեսանելի կլինեն միջավայրում, աշխատանքները կհչապարակվեն բլոգներում։

.Ուսումնական տարվա ամփոփման-գնահատման-ներկայացման նախագծեր:Ուսումնական պլաններ, փոփոխությունների առաջարկներ, ուսումնական ծրագրերի ներկայացումներ:

Ծրագրերի վերանայում, փոփոխություններ, գնահատում, ամփոփում։

. Համագործակցություն/ճամփորդություն

. <<Թումո>> տեխնոլոգիական կենտրոն

.»Մերգելյան գործարանի» հետ

. ՀՀ կենտրոնական բանկի թանգարան` որպես «Ֆինսական կրթություն» նախագծի ամփոփում

Այցելություն Կենտրոնական բանկի թանգարան

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ք․ ԵՐԵՒԱՆ, ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ՝  19.05.21

ՍԿԻԶԲԸ՝ 12:00, ԱՎԱՐՏԸ՝ 16:00

Ճամփորդողներ`

Միջին դպրոցի 6֊րդ, դասարանի սովորոներ` առանձին խմբերով։

Կազմակերպիչներ` Հասմիկ Իսրայելյան, Նունե Թեմուրյան

Նպատակը՝» ֆինանսական կրթություն » նախագծի ամփոփում, ֆինանսական գրագիտության զարգացման նպատակով՝ ծանոթանալ ՀՀ-ում ֆինանսական գործունեությանը, դրամավարկային քաղաքականությանըՀայաստանի դրամաշրջանառության պատմությանը, դրամանիշերի պատմությանը Երևանում ՀՀ կենտրոնական բանկի  ինտերակտիվ թանգարանում:

Մանկավարժական գարմանային ճամբար

22.03.21֊ 27.03.21

10։30-11։20 Բակային աշխատանքներ, միջավայրի բարեկարգում. ղեկավար` Հասմիկ Ուզունյան

11։30-12։30- աշխատանք նախագծային խմբերով

 Մաթեմատիկան կրթահամալիրում
հեղինակայինը մաթեմատիկայի դասավանդման մեջ
. Միջին դպրոցում դասավանդողների խումբ, խմբի պատասխանատու՝ Լիանա Հակոբյան

13։00-15։00-Մասնակցություն մանկավարժական և այլ սեմինարների, բլոգավարություն, ինքնակրթություն,

Գնահատումը 6-8-րդ դասարաններում

Լրացուցիչ աշխատանք

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին(6-րդ դասարան)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (7-րդ դասարան)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (8-րդ դասարան)

Մաթեմատիկան առանց բանաձևերի 6-8-րդ- ծրագիր 2020-2021

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-8րդ դասարանների և «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանի առարկաների ծրագրերը կազմվում են Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն, որի երկրորդ գլխի հոդված 7.2-ում նշվում է լրացուցիչ ծրագրի կազմման հնարավորության և կարգի մասին, մասնավորապես․ հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրերը նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից դուրս սովորողների նախասիրությունների և կրթական պահանջմունքների բավարարմանը: Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագիր կարող է իրականացնել ուսումնական հաստատությունը կամ այլ կազմակերպություն` համաձայն իր կանոնադրության:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցի կանոնադրությունը և ուսումնական պլանը հաստատում են դպրոցում հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացման նպատակը՝ հնարավորություն տալով «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկայի 7-8րդ և «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանների հեղինակային ծրագրերի իրականացման։

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկա, 7-8րդ դասարաններ

Նպատակ․ խնդիրներ

Դասընթացի նպատակը սովորողների մաթեմատիկական մտածողության և գործնական կարողությունների, ստեղծագործականության և ինքնուրույնության, արդի պահանջներին համապատասխանող հնարամտության, հետազոտական, որոնողական հմտությունների զագացումն է։

Խնդիրներ․

 • սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում
 • Սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում
 • Սիրո և հետաքրքրության առաջացում  դժվարին թվացող խնդիրների նկատմամբ
 • Սովորողների կողմից ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելու կարողության ձևավորում
 • Սովորողների կողմից նոր ու  հատաքրքրաշարժ  խնդիրների կազմում ու լուծում
 • Մաթեմատիկայի նկատմամաբ սիրո և հետաքրքրասիրության ավելացում
 • Սովորողների մոտ գործնական  կարողությունների ձևավորում ու  զարգացում
 • Խնդիրների ոչ բանաձևային և ոչ ստանդարտ լուծումների կարողության զարգացում։

Ուսումնական միջավայր.
Ուսումնական կաբինետ`  դասավանդողի  և սովորողների անհատական նոթբուքեր,
համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի , սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք, խմբային բլոգ՝ բլոգավարելու համար։

Ուսումնական բաց միջավայր՝ հետազոտական, գործնական աշխատանքներ Սեբաստացիական կրթական պարտեզում, Սասնալանջում, ճամփորդությունների ընթացքում։

Ուսումնական այլընտրանքային միջավայր՝ թանգարաններ, լաբորատորիաներ․․․

Բովանդակություն/Թեմա

 1. Հատվածներ մաթեմատիկայի պատմությունից․ անտիկ, միջին, նոր և նորագույն շրաջաններ(խնդիրների լուծում)
 2. Մաթեմատիկան մրցության մեջ․ Սեբաստացիական ֆլեշմոբ, օլիմպիադաներ, Կենգուրու(խնդիրների լուծում)
 3. Մաթեմատիկական համաչափություն․ Բնություն, արվեստ, ծես, մշակույթ, գիտություն(ճամփորդություններ, գործնական աշխատանքներ, հետազոտություններ թանգարաններում, արվեստանոցներում, բնական միջավայրում)
 4. (լրացվող)

 5. «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարան (լրացվող)

Ծրագրերի իրականացման ընթացքում հաշվի կառնվեն Հանրակրթության պետական առարկայական չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի նախագծի /Մաթեմատիկա 6-8-րդ դասարաններ/ վերջնարդյունքները՝ որպես ՀՀ-ում կրթության կազմակերպման ընդունված տեսլական։ Քննարկման տրված օրինակը՝ հղմամբ։

Պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն․

( լրացվող )

Էլ. ռեսուրս, գրականություն

http://kangaroo.am/problems.htm
http://gradaran.mskh.am- դասագրքեր
http://www.maths-and-gam

Կանաչ լանջեր նախագիծ

5-33Մասնակիցները՝ Հյուսիսային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանցիներ

Տևողությունը՝ երկարաժամկետ

Վայրը՝ Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Նպատակը՝

 • ձևավորել ինքնուրույն, ազատ, անկաշկանդ անհատներ` բաց, ներառական միջավայրում,
 • զարգացնել հոգատար վերաբերմունք բնության նկատմամբ,
 • զարգացնել շրջապատը հետազոտելու, խնամելու, պահպանելու, բարեկարգելուկարողությունները,
 • կազմակերպել դպրոցի արտաքին և ներքին բակերի, հարակից տարածքների, պարտեզներիեւ պուրակների խնամքն ու բարեկարգումը,
 • կազմակերպել ճիմապատված լանջերի և խնամված, մաքուր միջավայրի ստեղծում,
 • փոքր հասակից սերմանել սեր և հոգատարություն դեպի բնությունը, միջավայրը,
 • զարգացնել սովորողի տրամաբանական մտածողությունըև անծանոթ իրավիճակում շուտ կողմնորոշվելու կարողությունը:

Продолжить чтение «Կանաչ լանջեր նախագիծ»