Ուսումնական երրորդ շրջան

 • Ուսումնական նախագծեր
 • Ուսումնական ճամփորդություններ, կրթական փոխանակումներ
 • Մաթեմատիկական ուսումնական օրացույց
  Ֆիբոնաչիի օրեր
  Իսահակ Նյուտոնի օրեր-մարտ
  «Պի» թվի տոն-մարտի 14
  «Կենգուրու»մաթեմատիկական մրցույթին ընդառաջ։ «Կենգուրու»մրցույթի խնդիրների քննարկում- փետրվար, մարտ
  Կառլ Ֆրիդրիխ Գաուսյան օրեր -ապրիլ
  Արտաշես Շահինյանի օրեր — մայիս
  Սերգեյ Մերգելյանի օրեր-մայիս
  Պյութագորասյան օրեր-հունիս
 • Ուսումնական նյութեր, նախագծեր

Մաթեմատիկա -6-րդ դասարան

Ուսումնական աշխատանքներն՝ ըստ ծրագրի

Կոորդինատային հարթություն

Ռացիոնալ թվեր

Հավասարումներ

Տասնորդական կոտորակներԱմենամսյա ֆլեշմոբերի խնդիրների քննարկում, երրորդ մակարդակ (սովորողն իր ցանկությամբ կարող է նախընտրել այլ մակարդակի խնդիրներ)։

«Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարան,

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-րդ, 8֊րդ դասարաններ 

Բովանդակություն/Թեմա

 1. Հատվածներ մաթեմատիկայի պատմությունից․ անտիկ, միջին, նոր և նորագույն շրաջաններ(խնդիրների լուծում)
 2. Մաթեմատիկան մրցության մեջ․ Սեբաստացիական ֆլեշմոբ, օլիմպիադաներ, Կենգուրու(խնդիրների լուծում)
 3. Մաթեմատիկական համաչափություն․ Բնություն, արվեստ, ծես, մշակույթ, գիտություն(ճամփորդություններ, գործնական աշխատանքներ, հետազոտություններ թանգարաններում, արվեստանոցներում, բնական միջավայրում

Ծրագիր 2021-2022

Առարկայական ծրագրեր․

 • Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան,
 • Մաթեմատիկա և երևակայություն,
 • Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի,
 • Ռոբոտաշինություն

6-րդ դասարանների
Մաթեմատիկա առարկայի ուսումնական ծրագիր

 Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել`

 • լեզվատրամաբանական և ալգորիթմական մտածողության զարգացում
 • թվաբանական գիտելիքների և մեթոդների, դրանք գործնական
 • իրադրություններում կիրառելու կարողությունների ձևավորում ու զարգացում
 • հետազոտական և վերլուծական մտածողության զարգացում
 • դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողությունների զարգացում 
 • որոշումներ կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին
  քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողությունների ձևավորում
 • ուշադրության, հիշողության, աշխատասիրության, հանդուրժողականության, նպատակասլացության, համբերության զարգացում
 • սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության ձևավորում
 •  ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու մշակույթի ձևավորումը
 • սովորել և  սովորածը փոխանցելու կարողության ձևավորում
 • խնդիրներ կազմելու և առաջադրելու կարողությունների ձևավորում
 • համակարգչային ծրագրերում և հարակից առարկաներում կիրառվող մաթեմատիկական գիտելիքների և հմտությունների զարգացում
 • համակարգչային ծրագրերի տիրապետում, որոնք նպաստում են

մաթեմատիկայի մատչելի յուրացմանը (Geogebra, math-o-mir)

Ծրագրի խնդիրները

 • Խորացնել թվի դիրքային գրության վերաբերյալ պատկերացումները
 • Զարգացնել տասնորդական կոտորակները համեմատելու, դրանցով թվաբանական գործողություններ կատարելու, ճշգրիտ հաշվարկներ կատարելու, տասնորդական կոտորակը մինչև նշված թվային կարգը կլորացնելու և տրված ճշտությամբ չափումներ կատարելու կարողություններ
 • Ամբողջացնել պատկերացումները ռացիոնալ թվերի մասին: Ձևավորել ռացիոնալ թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանք թվային ուղղի վրա պատկերելու, ռացիոնալ կոորդինատներով թվազույգերը կոորդինատական հարթության վրա պատկերելու կարողություններ
 • Խորացնել մակերեսի և ծավալի վերաբերյալ գիտելիքները, ուղղանկյան մակերեսի և ուղղանկյունանիստի ծավալի հաշվման, տրված ճշտությամբ չափումներ կատարելու կարողություններ, ձևավորել չափման հարմար գործիք և միավոր ընտրելու, չափումներ կատարելու, արդյունքը գրանցելու, չափման մի միավորից մյուսին անցնելու, աչքաչափով մեծությունները գնահատելու հմտություն։ 
 • Ներմուծել բացասական ամբողջ թվի հասկացությունը և ամբողջացնել ամբողջ թվերի և նրանց հետ կատարվող թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ գիտելիքները և կարողությունները: 
 • Խորացնել կարողություններ կիրառական ստանդարտ խնդիրների մոդելավորման և լուծման վերաբերյալ, տալ պատկերացումներ ոչ ստանդարդ խնդիրների և դրանց լուծումների վերաբերյալ:
 • Ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ տոկոսի, նրա վերաբերյալ հիմնական խնդիրների և կիրառությունների վերաբերյալ: 
 • Ծանոթացնել հանրահաշվի այբուբենի, արտահայտության և հիմնական բանաձևերի` հավասարության, հավասարման, անհավասարության և անհավասարման հետ, տալ դրանց մաթեմատիկական և կիրառական նշանակությունը
 • Խորացնել գիտելիքները բնական, ամբողջ ցուցիչով աստիճանների, քառակուսի արմատի և մեկ փոփոխականով բազմանդամների ուսուցման կարողությունները:

Ուսումնական միջավայր.

Դասընթացի  կազմակերպումը.


Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի (մաթեմատիկա 6-րդ դասարան-4 ժամ) և մաթեմատիկա լաբորատորիայի սահմանած օրացույցի, կրթահամալիրյան օրացույցի:
վերջինիս համաձայն որի դասերը սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով:  Յուրաքանչյուր դասարանում սովորողների քանակը 25-30 է, այդ թվում` հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Ուսուցումը իրականացվում է նախագծային մեթոդով: Սովորողները յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցման սկզբում ստանում են նախագծի փաթեթը, տանը, առցանց կազմակերպում նախագծի կատարման աշխատանքները և թեմայի ավարտին ներկայացնում նախագծի արդյունքները: Նախագծի արդյունքները հրապարակվում են սովորողների անհատական բլոգներում: Սովորողները նախագծերի իրականացման ժամանակ համացանցից, էլեկտրոնային գրքերից և այլ տեղեկատվական ռեսուրսներից ինքնուրույն փնտրում և մշակում են անհրաժեշտ ինֆորմացիան, կատարում աշխատանքները: Բացի այդ, նախագծերի արդյունքների ներկայացման համար սովորողները կրկին ինքնուրույն են ընտրում ներկայացման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագիրը կամ սովորողը առաջարկում իր ծրագիրը, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում են տվյալ ծրագրի ուսուցանում մյուս սովորողների համար, տարվում են   սովորող-սովորոցնեող աշխատանքներ:  Սովորողներն մասնակցում և քննարկում են ամենամսյա  մաթեմատիկական ֆլեշմոբի երկրորդ կամ երրորդ մակարդակի խնդիրները:

Գնահատումը

 Ըստ հանրակրթական պետական չափորոշչի` հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործում է սովորողների ուսումնառության գնահատման  1-10 միավորային համակարգ, որի իրականացման ձևաչափն ընտրում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը։ 
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործում է այլընտրանքային հեղինակային ծրագիր, այլընտրանքային հեղինակային գնահատման կարգ:

 Այսինքն՝ «Մաթեմատիկա» առարկայի  գնահատման հիմքում հանրակրթության պետական չափորոշչի, հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներն են: Գնահատումն ուղղված է տվյալ առարկայի  սովորողի գիտելիքի աճը բնութագրելու, նրան մոտիվացնելու, ուսումնառության արդյունավետությունը բարձրացնելու, առաջընթացը նշելու համար:

 «Մխիթար Սեբաստացվի» կրթահամալիրում տարին բաղկացած է չորս ուսումնական շրջաններից, ուստի սովորողն տարեվերջյան ամփոփիչ գնահատանիշը ստանումում է չորս 
ուսումնական շրջաններում կատարած  իր աշխատանքներիի վերջնարդյունքներիի հիման վրա:

 1-10 գնահատման համակարգի սանդղակն ըստ իմ իրականացման՝

1-4 միավոր սահմանվում է որպես, ուսումնասիրվող թեմայի շուրջ նախագծին
ծանոթ կամ պարզ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, նախագծին վերաբերող պարզագույն առաջադրանքներ կատարելու, բլոգում ներկայացնելու համար:

5-6 միավորը սահմանվում է որպես, տվյալ  նախագծային աշխատանքի իմացության, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, ոչ բարդ հիմնավորում պահանջող առաջադրանքներ կատարելու, բլոգում այն ներկացանելու համար:

7-8 միավորը սահմանվում է որպես նախագծային աշխատանքի շուրջ նյութի ուսումնասիրության,  նյութի իմացության, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողության, հիմնավորում պահանջող առաջադրանքների կատարման, ստեղծական, մաթեմատիկական ֆլեշմոբի մասնակցության կամ ֆլեշմոբի համար խնդիրներ առաջադրման, աշխատանքի հետազոտման, ինքնատիպ մոտեցման, բլոգում աշխատանքը ներկայացնելու համար:

9-10 միավոր սահմանվում է որպես,  նախագծային աշխատանքի յուրացման,  նյութի հիմնավոր իմացություն, այն կիրառելու կարողության, կողմնորոշման և կատարման համար ինքնատիպ մոտեցման, հետազոտական, ստեղածական, աշխատանքի լիարժեք կատարման համար: Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութեր համացանցից  ձեռք բերելու,  տարբեր աղբյուրներից  հավաքելու, համադրելու ու նախագիծը   վերջնական ամփոփ տեսքի բերելու  համար:  «Մաթեմատիկա» ամսագրին նախագիծը ներկայացնելու կամ թարգմանություն կատարելու, ենթակայքում հրապարակելու, մաթեմատիկական ֆլեշմոբին մասնակցելու, ֆլեշմոբին  խնդիրներ առաջադրելու համար:

Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում, յուրաքանչյուր ուսումնական շրջանում,  կարող է փոխել գնահատանիշը՝վերանայելով իր կատարած աշխատանքը: Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքը մաթեմատիկա առարկայից՝ իր ցանկությամբ ընտրելով լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ, որի առաջադրանքները նա կատարում է տանը, որպես լրացուցիչ աշխատանք:

Բովանդակություն
Նախագծային աշխատանքների իրականացման համակարգչային ծրագրերն են ՝
word (Formula վահանակ), math-o-mor, Geogebra և այլ ծրագրեր…

6-րդ դասարան

Հարաբերություններ, համեմատականություններ, տոկոսներ

Տվյալներ և տվյալների մշակում

Ամբողջ թվեր

Կոորդինատային հարթություն

Ռացիոնալ թվեր

Հավասարումներ

Տասնորդական կոտորակներԱմենամսյա ֆլեշմոբերի խնդիրների քննարկում, երրորդ մակարդակ (սովորողն իր ցանկությամբ կարող է նախընտրել այլ մակարդակի խնդիրներ)։

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-8րդ դասարանների և «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանի առարկաների ծրագրերը կազմվում են Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն, որի երկրորդ գլխի հոդված 7.2-ում նշվում է լրացուցիչ ծրագրի կազմման հնարավորության և կարգի մասին, մասնավորապես․ հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրերը նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից դուրս սովորողների նախասիրությունների և կրթական պահանջմունքների բավարարմանը: Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագիր կարող է իրականացնել ուսումնական հաստատությունը կամ այլ կազմակերպություն` համաձայն իր կանոնադրության:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցի կանոնադրությունը և ուսումնական պլանը հաստատում են դպրոցում հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացման նպատակը՝ հնարավորություն տալով «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկայի 7-8րդ և «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանների հեղինակային ծրագրերի իրականացման։

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկա, 7-8րդ դասարաններ

Նպատակ․ խնդիրներ

Դասընթացի նպատակը սովորողների մաթեմատիկական մտածողության և գործնական կարողությունների, ստեղծագործականության և ինքնուրույնության, արդի պահանջներին համապատասխանող հնարամտության, հետազոտական, որոնողական հմտությունների զագացումն է։

Խնդիրներ․

 • սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում
 • Սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում
 • Սիրո և հետաքրքրության առաջացում  դժվարին թվացող խնդիրների նկատմամբ
 • Սովորողների կողմից ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելու կարողության ձևավորում
 • Սովորողների կողմից նոր ու  հատաքրքրաշարժ  խնդիրների կազմում ու լուծում
 • Մաթեմատիկայի նկատմամաբ սիրո և հետաքրքրասիրության ավելացում
 • Սովորողների մոտ գործնական  կարողությունների ձևավորում ու  զարգացում
 • Խնդիրների ոչ բանաձևային և ոչ ստանդարտ լուծումների կարողության զարգացում։

Ուսումնական միջավայր.
Ուսումնական կաբինետ`  դասավանդողի  և սովորողների անհատական նոթբուքեր,
համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի , սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք, խմբային բլոգ՝ բլոգավարելու համար։

Ուսումնական բաց միջավայր՝ հետազոտական, գործնական աշխատանքներ Սեբաստացիական կրթական պարտեզում, Սասնալանջում, ճամփորդությունների ընթացքում։

Ուսումնական այլընտրանքային միջավայր՝ թանգարաններ, լաբորատորիաներ․․․

Բովանդակություն/Թեմա

 1. Հատվածներ մաթեմատիկայի պատմությունից․ անտիկ, միջին, նոր և նորագույն շրաջաններ(խնդիրների լուծում)
 2. Մաթեմատիկան մրցության մեջ․ Սեբաստացիական ֆլեշմոբ, օլիմպիադաներ, Կենգուրու(խնդիրների լուծում)
 3. Մաթեմատիկական համաչափություն․ Բնություն, արվեստ, ծես, մշակույթ, գիտություն(ճամփորդություններ, գործնական աշխատանքներ, հետազոտություններ թանգարաններում, արվեստանոցներում, բնական միջավայրում

Ուսումնական նյութերը փոփոխվող են` ըստ ընթացիք նախագծերի։ Դրանց նախնական և հիմնական բովանդակություններն ամփոփված են.

«Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարան,

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-րդ, 8֊րդ դասարաններ բաժիններում

Ծրագրերի իրականացման ընթացքում հաշվի կառնվեն Հանրակրթության պետական առարկայական չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի նախագծի /Մաթեմատիկա 6-8-րդ դասարաններ/ վերջնարդյունքները՝ որպես ՀՀ-ում կրթության կազմակերպման ընդունված տեսլական։ Քննարկման տրված օրինակը՝ հղմամբ։

Ուսումնական շրջանի ավարտին, ամփոփումն իրականացվում է հարցաթերթի գրավոր և բանավոր պատասխանների միջոցով, որն արտացոլում է ոչ թե ինֆորմացիայի տիրապետման ճշգրտում, այլ ինքնագնահատում, ինքնաստուգում դասավանդողի և սովորողի համար միաժամանակ։ Հարցաշարի օրինակը` ստորև.

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա և երևակայություն>> կամ <<Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի>> բաժնում՝ <<Աշխատանքների գնահատում>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի/Մաթեմատիկա և երևակայություն բաժնում։
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղւմները։
 4. Ո՞ր նախագծերին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
 6. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
 7. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։
 8. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը

Էլ. ռեսուրս, գրականություն

http://kangaroo.am/problems.htm
http://gradaran.mskh.am- դասագրքեր
http://www.maths-and-gam

Լրացուցիչ աշխատանք

Աշխատանք ընտրությամբ ` ըստ մակարդակների (1֊ին)

Աշխատանք ընտրությամբ ` ըստ մակարդակների(2֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին(3֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (4֊րդ)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (5-րդ ОбновлениеԱշխատաժամանակСКАЧАТЬՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱՁԵՒԵՐԾՐԱԳՐԵՐРЕДАКТИРОВАТЬ «»ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱՁԵՒԵՐԻ 6-8-ՐԴ- ԾՐԱԳԻՐ 2020-2021»

Մայիսյան հավաք

Մայիսյան հավաքի նախապատրաստություն. (01.05. 2021֊ 30. 05. 2021) նախատեսված նախագծերի ուղղությունները «Մաթեմատիկա և երևակայություն», «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկաների շրջանակում.

. Ուսումնական զարգացող միջավայրը կրթահամալիրի դպրոցներում․ բացօթյա լսարանները՝ որպես հակաբացիլ միջավայրի ամենօրյա լուծումներ: 

1. Մաթեմատիկա՝ ըստ միջավայրի

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի  սովորողներ

ժամկետը` 12.05.21֊30.05.21

Նպատակը՝

 • կիրառենք մաթեմատիկական գիտելիքներ տարբեր միջավայրերում։

Խնդիրները՝

 • Զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ,
 • Մեծացնել սեր և հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամբ,
 • Ցույց տալ մաթեմատիկայի կիրառությունը կյանքում

Ընթացքը՝

Սովորողների հետ ընտրում ենք մեզ հետաքրքրող, նախասիրություններին հարմար բաց միջավայր կրթահամալիրի տարածքում, որտեղ ցանկանում ենք վարել մաթեմատիկական մեր դասերը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կազմում է տվյալ միջավայրին վերաբերող խնդիրներ, որոնք լուծելու դեպքում, կազմողը և ընկերների կազմած խնդիրները լուծողը <<օգտվում է>> այդ միջավայրից։ Միջավայրերը կարող են լինել սպորտային, մշակութային, կրթական․․․

Արդյունքներ՝

Արդյունքներն ամփոփում ենք բլոգներուն

.Ես հոգատար եմ՝ հոգատարություն նախագծերով, միջավայրի խնամքի, նորացման, կանաչապատման, հասարակական նախագծեր:

2. Խելացի պատուհաններ բացօթյա լսարանում

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի  սովորողներ

ժամկետներ` 03.05.21֊25.05.21

Նպատակը՝ հոգատարություն նախագծերով, միջավայրի խնամքի, նորացման, կանաչապատման, նորարարական աշխատանքներ`թափոնների միջոցով։

Խնդիրները`

 • Մեծացնել սերը շրջակա միջավայրի խնամքի հանդեպ,
 • Զարգացնել նախաձեռնողական, իմքնուրույն աշխատանքի, գործնական, համագործակցային հմտություններ։

Ընթացքը

Դիզայների հետ քննարկում ենք տարածքն ու աշխատանքների ոճը։ Դիմել կրթահամալիրի արհեստանոցներին հին, ոչ պիտանի պատուհանափեղկերի տրամադրման համար։ Ձեռք բերելուց հետո դրանք ներկում ենք, մաքրում, մշակում, շտկում, նորոգում դիզայների հետ ընտրելով տեսքը։ Անհրաժեշտության դեպքում միացնում և ստանում նոր պարագաներ` ծաղկամաններ, պահարաններ…

Արդյունքներ`

Արդյունքները տեսանելի կլինեն միջավայրում, աշխատանքները կհչապարակվեն բլոգներում։

.Ուսումնական տարվա ամփոփման-գնահատման-ներկայացման նախագծեր:Ուսումնական պլաններ, փոփոխությունների առաջարկներ, ուսումնական ծրագրերի ներկայացումներ:

Ծրագրերի վերանայում, փոփոխություններ, գնահատում, ամփոփում։

. Համագործակցություն/ճամփորդություն

. <<Թումո>> տեխնոլոգիական կենտրոն

.»Մերգելյան գործարանի» հետ

. ՀՀ կենտրոնական բանկի թանգարան` որպես «Ֆինսական կրթություն» նախագծի ամփոփում

Այցելություն Կենտրոնական բանկի թանգարան

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ք․ ԵՐԵՒԱՆ, ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ՝  19.05.21

ՍԿԻԶԲԸ՝ 12:00, ԱՎԱՐՏԸ՝ 16:00

Ճամփորդողներ`

Միջին դպրոցի 6֊րդ, դասարանի սովորոներ` առանձին խմբերով։

Կազմակերպիչներ` Հասմիկ Իսրայելյան, Նունե Թեմուրյան

Նպատակը՝» ֆինանսական կրթություն » նախագծի ամփոփում, ֆինանսական գրագիտության զարգացման նպատակով՝ ծանոթանալ ՀՀ-ում ֆինանսական գործունեությանը, դրամավարկային քաղաքականությանըՀայաստանի դրամաշրջանառության պատմությանը, դրամանիշերի պատմությանը Երևանում ՀՀ կենտրոնական բանկի  ինտերակտիվ թանգարանում:

Մանկավարժական գարմանային ճամբար

22.03.21֊ 27.03.21

10։30-11։20 Բակային աշխատանքներ, միջավայրի բարեկարգում. ղեկավար` Հասմիկ Ուզունյան

11։30-12։30- աշխատանք նախագծային խմբերով

 Մաթեմատիկան կրթահամալիրում
հեղինակայինը մաթեմատիկայի դասավանդման մեջ
. Միջին դպրոցում դասավանդողների խումբ, խմբի պատասխանատու՝ Լիանա Հակոբյան

13։00-15։00-Մասնակցություն մանկավարժական և այլ սեմինարների, բլոգավարություն, ինքնակրթություն,

Գնահատումը 6-8-րդ դասարաններում

Լրացուցիչ աշխատանք

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին(6-րդ դասարան)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (7-րդ դասարան)

Աշխատանք սովորողների համար․ ընտրենք, աշխատենք միասին (8-րդ դասարան)

Մաթեմատիկան առանց բանաձևերի 6-8-րդ- ծրագիր 2020-2021

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» 7-8րդ դասարանների և «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանի առարկաների ծրագրերը կազմվում են Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն, որի երկրորդ գլխի հոդված 7.2-ում նշվում է լրացուցիչ ծրագրի կազմման հնարավորության և կարգի մասին, մասնավորապես․ հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրերը նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից դուրս սովորողների նախասիրությունների և կրթական պահանջմունքների բավարարմանը: Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագիր կարող է իրականացնել ուսումնական հաստատությունը կամ այլ կազմակերպություն` համաձայն իր կանոնադրության:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցի կանոնադրությունը և ուսումնական պլանը հաստատում են դպրոցում հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացման նպատակը՝ հնարավորություն տալով «Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկայի 7-8րդ և «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարանների հեղինակային ծրագրերի իրականացման։

«Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի» առարկա, 7-8րդ դասարաններ

Նպատակ․ խնդիրներ

Դասընթացի նպատակը սովորողների մաթեմատիկական մտածողության և գործնական կարողությունների, ստեղծագործականության և ինքնուրույնության, արդի պահանջներին համապատասխանող հնարամտության, հետազոտական, որոնողական հմտությունների զագացումն է։

Խնդիրներ․

 • սովորողների  տրամաբանական մտածողության  զարգացում
 • Սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում
 • Սիրո և հետաքրքրության առաջացում  դժվարին թվացող խնդիրների նկատմամբ
 • Սովորողների կողմից ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելու կարողության ձևավորում
 • Սովորողների կողմից նոր ու  հատաքրքրաշարժ  խնդիրների կազմում ու լուծում
 • Մաթեմատիկայի նկատմամաբ սիրո և հետաքրքրասիրության ավելացում
 • Սովորողների մոտ գործնական  կարողությունների ձևավորում ու  զարգացում
 • Խնդիրների ոչ բանաձևային և ոչ ստանդարտ լուծումների կարողության զարգացում։

Ուսումնական միջավայր.
Ուսումնական կաբինետ`  դասավանդողի  և սովորողների անհատական նոթբուքեր,
համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի , սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք, խմբային բլոգ՝ բլոգավարելու համար։

Ուսումնական բաց միջավայր՝ հետազոտական, գործնական աշխատանքներ Սեբաստացիական կրթական պարտեզում, Սասնալանջում, ճամփորդությունների ընթացքում։

Ուսումնական այլընտրանքային միջավայր՝ թանգարաններ, լաբորատորիաներ․․․

Բովանդակություն/Թեմա

 1. Հատվածներ մաթեմատիկայի պատմությունից․ անտիկ, միջին, նոր և նորագույն շրաջաններ(խնդիրների լուծում)
 2. Մաթեմատիկան մրցության մեջ․ Սեբաստացիական ֆլեշմոբ, օլիմպիադաներ, Կենգուրու(խնդիրների լուծում)
 3. Մաթեմատիկական համաչափություն․ Բնություն, արվեստ, ծես, մշակույթ, գիտություն(ճամփորդություններ, գործնական աշխատանքներ, հետազոտություններ թանգարաններում, արվեստանոցներում, բնական միջավայրում)
 4. (լրացվող)

 5. «Մաթեմատիկա և երևակայություն» 6-րդ դասարան (լրացվող)

Ծրագրերի իրականացման ընթացքում հաշվի կառնվեն Հանրակրթության պետական առարկայական չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի նախագծի /Մաթեմատիկա 6-8-րդ դասարաններ/ վերջնարդյունքները՝ որպես ՀՀ-ում կրթության կազմակերպման ընդունված տեսլական։ Քննարկման տրված օրինակը՝ հղմամբ։

Պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն․

( լրացվող )

Էլ. ռեսուրս, գրականություն

http://kangaroo.am/problems.htm
http://gradaran.mskh.am- դասագրքեր
http://www.maths-and-gam

Կանաչ լանջեր նախագիծ

5-33Մասնակիցները՝ Հյուսիսային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանցիներ

Տևողությունը՝ երկարաժամկետ

Վայրը՝ Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Նպատակը՝

 • ձևավորել ինքնուրույն, ազատ, անկաշկանդ անհատներ` բաց, ներառական միջավայրում,
 • զարգացնել հոգատար վերաբերմունք բնության նկատմամբ,
 • զարգացնել շրջապատը հետազոտելու, խնամելու, պահպանելու, բարեկարգելուկարողությունները,
 • կազմակերպել դպրոցի արտաքին և ներքին բակերի, հարակից տարածքների, պարտեզներիեւ պուրակների խնամքն ու բարեկարգումը,
 • կազմակերպել ճիմապատված լանջերի և խնամված, մաքուր միջավայրի ստեղծում,
 • փոքր հասակից սերմանել սեր և հոգատարություն դեպի բնությունը, միջավայրը,
 • զարգացնել սովորողի տրամաբանական մտածողությունըև անծանոթ իրավիճակում շուտ կողմնորոշվելու կարողությունը:

Продолжить чтение «Կանաչ լանջեր նախագիծ»

«Մաթեմատիկա» առարկայի ծրագիր (4-5-րդ դասարան)

Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն են:
Սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել․

·        Տրամաբանական, լեզվական մտածողություն
·        Թվաբանական գիտելիքներ և մեթոդներ
·        Գործնական իրադրություններում կիրառելու կարողություններ  դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ
·        Խմբում աշխատելու կարողություններ
·        Ուշադրություն, հիշողություն, աշխատասիրություն, հանդուրժողականություն, նպատակասլացություն, համբերություն  սերմանել
·        Վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ
·        Ձևավորել ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու կուլտուրա:

4-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են՝

·        Զարգացնել բնական թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանց հատկությունները կիրառելու ունակություններ
·        Խորացնել գիտելիքները բաժանարարի, բազմապատիկի, մեծություններ մասին
·        Գաղափար տալ ամբողջի, մասի, կոտորակի մասին
·        Ընդլայնել պատկերացումները երկրաչափական պատկերների մասին
·        Գաղափար տալ կոորդիանատային ճառագայթի, անկյան մասին:

5-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են`

·        Համակարգել և զարգացնել սովորողների նախորդ դասարաններում ձեռք բերած  գիտելիքները բնական թվերի, նրանց հատկությունների, բնական թվերի հետ թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ  ձևավորել սովորական կոտորակի ներմուծման անհրաժեշտության գիտակցություն
·        Արմատավորել սովորական կոտորակի, նրա հատկությունների, կոտորակների հետ գործողությունների և դրանց հատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ
·        Ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ խառը թվերի, նրանց հետ թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ
·        Խորացնել և զարգացնել երկրաչափական և ֆիզիկական մեծությունների, դրանց  չափման և դրանց հետ գործողություններ կատարելու, կիրառելու վերաբերյալ գիտելիքներն ու կարողությունները
·        Ձևավորել թվային ճառագայթի վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ և կարողություններ
·        ձևավորել և զարգացնել կիրառական խնդիրներ լուծելու կարողություններ:

2. Ուսումնական միջավայրը`
Ուսումնական կաբինետ,  համացանց, պրոյեկտոր, ուսումնական նյութերի, ծրագրերի փաթեթներ : Համացանցում ուսուցման միջավայրը` մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի, դասարանի բլոգ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք : Դասավանդողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր`նոութբուք կամ նեթբուք,  էլեկտրոնային մատյան, անձնական բլոգ, կայք, համակարգչային ծրագրերի և ուսումնական նյութերի փաթեթներ, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ : Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային գրքեր, դասավանդողի կողմից առաջարկված ուսումական նյութերի փաթեթներ, անձնական բլոգ:
Ուսումնական նյութեր` պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված  դասագրքերի թվային տարբերակներ, էլեկտրոնային մաթեմատիկական ձեռնարկներ, խնդրագրքեր, ուսումնական նախագծերի փաթեթներ:

3. Ծրագրային նյութի յուրացման կազմակերպումը :
Ուսումնական պարապմունքների նկարագրություն`
Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի և կրթահամալիրյան օրացույցի: Կրթահամալիրում դասերը սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով: Սովորողների քանակը` 20-25, որոնց թվում նաև հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական կաբինետում, ընթերցասրահում, բակում և այլ ուսումնական միջավայրում` 45 րոպե տևողությամբ՝ համապատասխան գործիքների, թվային ուսումնական նյութերի օգտագործմամբ: Դասապրոցեսի ընթացքում դասավանդողը կազմակերպում է ծրագրով նախատեսված նյութի, կարողությունների ու հմտությունների յուրացումը:
Ուսումնական նյութերի, միջոցների օգտագործում :
Սովորողները գրադարանի կայքից ներբեռնում են անհրաժեշտ դասագրքեր, ձեռնարկներ, խնդրագրքեր և այլ ուսումնական նյութեր:Դասավանդողը ուսումնական նյութերը, առաջադրանքները, օգտակար տեղեկատվությամբ հոդվածները, ֆիլմերը կամ հղումները տեղադրում է բլոգում, որից օգտվում են սովորողները:
Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը:

·        Խնդիրների, վարժությունների, թեստերի լուծում
·        Գրավոր աշխատանք դասարանում, տանը
·        Համակարգչային ծրագրերի օգտագործում  ստուգատեսներին և կրթահամալիրի օրացույցով նախատեսված նախագծերին և ծեսերին :
·        Մասնակցություն  ուսումնահասարակական նախագծերին, ճամփորդություններին, ճամբարներին
·        Մասնակցություն Դասարանում և տանը ուսումնական պարապմունքի կազմակերպում
·        Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական կաբինետում, որն ապահովված է անհրաժեշտ ուսումնական գործիքներով և նյութերով:
·        Դասի տևողությունը 45 րոպե:
·        Դասարանային աշխատանքները սովորողները կատարում են իրենց անհատական համակարգիչներում, որոնց հետևելու, մեկնաբանելու և խմբագրելու հնարավորություն ունի դասավանդողը:
·        Տնային աշխատանքների փաթեթն ուղարկվում է այն սովորողների էլեկտրոնային հասցեներին, ովքեր ընտրել են տնային աշխատանքը՝ որպես լրացուցիչ կրթություն: Այդ աշխատանքը ունի հստակ վերջնաժամկետ, որից հետո դասավանդողը նշանակում է խորհրդատվության (քննարկման) ժամ և քննարկում սովորողների հետ իրենք կատարած աշխատանքը:

4. Գնահատման համակարգ
Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված գնահատման համակարգի ՝ 10 միավորանոց համակարգով: Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող է փոխել գնահատականը: Մաթեմատիկա դասընթացի առարկայական ծրագրով նախատեսված թեմաների ուսուցումն ու յուրացումը կազմակերպվում է դասարանում և յուրաքանչյուր դասաժամի ընթացքում սովորողը հնարավորություն ունի առաջարկվող առաջադրանքներից հավաքել միավորներ, որոնք վերջում վերածվում են գնահատականի: Սովորողը դասապրոցեսի ընթացքում ստանում է միավորներ և բանավոր հարցումից , և հանձնարարված նախագծային աշխատանքից: Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքները մաթեմատիկայից ՝ իր ցանկությամբ ընտրելով լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ, որի առաջադրանքները նա կատարում է տանը: Տանը կատարվող աշխատանքի համար սովորողը չի գնահատվում (թվանշանով չի գնահատվում ) , սովորողի կատարած աշխատանքը ուղարկվում է դասավանդողի էլեկտրոնային հասցեին, դասավանդողը ստուգում է այն, իսկ աշխատանքի քննարկումը կատարվում է թե առցանց և թե նախապես նշանակված խորհրդատվության ժամերին: Սովորողը անբավարար գնահատական է ստանում, եթե չի կատարում նախագծային աշխատանքները և մինչև կիսամյակի ավարտը հնարավորություն ունի շտկելու այն: Առավելագույն 10 միավոր սովորողը ստանում է, եթե մասնակցում է նաև հետազոտական աշխատանքների, մաթեմատիկական ստուգատեսների, մրցույթների և արժանանում մրցանակի: Սովորողի կիսամյակային գնահատականը ձևավորվում է ըստ կատարած աշխատանքի թվային և որակական հատկանիշների, իսկ տարեկան գնահատականը նշանակվում է հաշվի առնելով կիսամյակային գնահատականները:

Բովանդակություն 4-րդ դասարան

·        Բնական թվերի հետ գործողություններ
·        Թվաբանական գործողությունների հատկությունների օգտագործումը հաշվառումներ կատարելիս
·        Թվաբանական գործողությունների կատարման ստուգումը
·        Բաժանում երկնիշ, եռանիշ թվերի վրա և դրան բերվող դեպքերը
·        Բազմապատիկ
·        Բաժանարար
·        Թվերի բաժանելիությունը. 2-ի, 5-ի, 10-ի վրա բաժանելիության հայտանիշները
·        Արտադրյալի և արտադրիչի միջոցով անհայտ արտադրիչի որոշելը
·        Բաժանելիի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանարարի որոշելը
·        Բաժանարարի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանելիի որոշելը
·        Գործողությունների կատարման կարգն արտահայտություններում
·        Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ
·        Մնացորդով բաժանում
·        Բանավոր հաշվելու եղանակներ
·        Մակերես
·        Կոտորակներ
·        Չափումներ և   Մասեր
·        Մասերի համեմատումը
·        Պարզ խնդիրներ` ամբողջի մասը և ամբողջը նրա մասով գտնելու վերաբերյալ
·        Կոտորակ, համարիչ, հայտարար
·        Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ
·        Ամբողջ թիվը կոտորակի տեսքով ներկայացնելը
·        Երկու կոտորակների հավասարումը
·        Նույն հայտարար և նույն համարիչ ունեցող երկու կոտորակների համեմատումը
·        Պարզ խնդիրներ`թվի մասը և թիվը նրա մասով գտնելու վերաբերյալ
·        Մեծություններ
·        Սանդղակներ
·        Կոորդինատային ճառագայթ
·        Թվերի պատկերումը կոորդինատային ճառագայթների վրա
·        Թվերի համեմատումը կոորդինատային ճառագայթի միջոցով
·        Հեռավորությունը կոորդինատային ճառագայթի վրա

5-րդ դասարան

·        Բնական թվեր
·        Բնական թվի գրառումը տասական համակարգով
·        Բնական թվերի համեմատում
·        Գումարում, գումարման օրենքները
·        Հանում, հանման հատկությունները
·        Բազմապատկում, նրա օրենքները
·        Գումարման, հանման, բազմապատկման ալգորիթմները
·        Առանց մնացորդի և մնացորդով բաժանում
·        Թվային արտահայտություններ
·        Մեծություններ
·        Ուղիղ, ճառագայթ, հատված, հատվածի չափումը, երկարության չափման միավորները
·        Կոորդինատային ճառագայթ, բնական թվերի ներկայացումը և համեմատումը կոորդինատային ճառագայթի միջոցով
·        Բազմանկյուն, բազմանկյան պարագիծը
·        Զուգահեռ , հատվող ուղիղներ
·        Ուղղահայաց ուղիղներ
·        Ողղանկյուն, ուղղանկյան մակերեսը, մակերեսի չափման միավորները
·        Ողղանկյունանիստ, նրա ծավալը, ծավալի չափման միավորները
·        Անկյուն, անկյան չափումը
·        Արագություն, դրա չափման միավորները
·        Զանգված, զանգվածի չափման միավորները
·        Ժամանակի չափման միավորները
·        Թվերի բաժանելիությունը
·        Բաժանարար և բազմապատիկ
·        Բաժանելիության հայտանիշները
·        Բնական թվի զույգությունը, բնական թվի բաժանարարները, զույգ և կենտ թվեր, պարզ և բաղադրյալ թվեր
·        Բնական թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների
·        Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ
·        Սովորական կոտորակներ
·        Սովորական կոտորակներ, դրանց հավասարությունը
·        Թվի մաս որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով
·        Կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը
·        Կոտորակների համեմատումը
·        Թվաբանական գործողություններ սովորական կոտորակների հետ
·        Խառը թվեր
·        Խառը թվերի համեմատումը, Գործողություն դրանց հետ :

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ ծրագիր, 4-5րդ դասարան
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
2017-2018  ուսումնական տարի

Ուսումնական միջավայր.
ուսումնական կաբինետ`  դասավանդողի  և սովորողների անհատական նոթբուքեր
համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի , սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք, խմբային բլոգ՝ բլոգավարելո համա

2.Թեմա
Հետաքրքաշարժ խնդիրներ, խաղեր  ՏՀՏ կիրառմամբ
Մոգական քառակուսիներ  2-5- րդ դասարանի համար
Ռեբուսներ
Խնդիրներ նախորդ տարվա օլիմպիադաներից
Խնդիրներ լուցկու փայտիկներով
2-5 մաթ. դասագրքի դժվարին խնդիրների լուծում
Կենգուրուից  խնդիրներ  2009-2013 թ.
Տեսողական խաբկանք
Մաթեմատիկական հնարքներ
Թվային լաբիրինթոս
Տրամաբանական գունավորում
Մաթեմատիկական խաղեր
Մտապահած թիվ
Գլուխկոտրուկներ
Հաջորդականութրուն, օրինաչափություն
Գտիր ավելորդը
Մաթեմատիկական լաբիրինթոս
Բանավոր հաշվարկ
Ձևավորվող կարողություններ, հմտություններ, գիտելիք
Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն են սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել.
Օլիմպիական դժվարավին  խնդիրները հասկանալու, խնդիրների լուծման նոր եղանակներ մշակելու կարողություն, բանավոր հաշվելու կարողություն
Նոր խնդիրներ հորինելու կարողություն
Տրամաբանական,  լեզվական  մտածողություն
Դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ
Որոշումների կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողություններ

Ընտրությամբ գործունեության պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն
Պարապմունքները կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի: Խմբում կարող են ընդգրկվել մինչև 22    սովորող/ 4-5-րդ դասարան/  Դասի ընթացքում բացատրվում  և լուծվում են վերը նշված կայքերի օլիմպիական, տրամաբանական խնդիրները, կատարում ենք  բանավոր հաշվարկ: Սովորողները կատարում են տվյալների փոփոխություն` ստանալով նոր խնդիրներ, առաջարկում լուծման այլ եղանակներ և դրանք հրապարակում սեփական բլոգումներում:

Էլ. ռեսուրս, գրականություն

http://kangaroo.am/problems.htm
http://gradaran.mskh.am- դասագրքեր
http://www.maths-and-games.com/index.php?lang=am&pg=3
http://mocak.am/

http://mathematics.am/home.php
http://poqrik.am/category/yerexanerin/glukhkotrukner/
http://mathematics-tests.com/matematika-1-klass/domashnie-zadaniya/3-4-chetverty
http://ashap.info/Knigi/Matkruzhki/11-Logika.pdf
http://nazva.net/
http://www.smekalka.pp.ru/
http://eruditov.net/publ/18/
http://logika.vobrazovanie.ru/
https://www.braingames.ru/?path=category&catname=logic
http://www.mathplayground.com/
http://ixl.com/
http://www.klass39.ru/matematicheskij-labirint/

Продолжить чтение ««Մաթեմատիկա» առարկայի ծրագիր (4-5-րդ դասարան)»

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԱՐՎԵՍՏԸ

Կրթահամալիրում 2019-ի ամառն սկսել է այս տարվա համար նոր, բայց ամենամյա, քանդակագործության, ճարտարապետության միջազգային փառատոնով՝ ընդգրկուն բովանդակությամբ։ Փառատոնն ունի 5 նախագծային ուղղվածություն, որոնք իրենց բովանդակությամբ, շրջակա միջավայրի ու համայնքի կյանքի բարելավմանն ուղղված առանձին նախագծերով լրացնում են մեկը մյուսին:

Թվում է, որ «Գետը բնակավայրում» նախագիծը իր էությամբ բնապահպանական է, բայց այն, նախ և առաջ, մանկավարժական է, եթե դրա իրականացմանը մասնակցում են սովորողները: Իրականացվող նախագծի արդյունքում Երևանի միջով հոսող Հրազդան գետի ու նրանից սկիզբ առնող ջրանցքների ջրերը ու ափամերձ տարածքները մինչև Արաքսավան միանգամից չմաքրվեցին, բայց, միևնույն ժամանակ, հարյուրավոր տարատարիք սովորողներ գիտակցեցին ու գիտակցում են գետը, շրջակա միջավայրը մաքուր պահելու անհրաժեշտությունը: Հզոր է

 

 

մանկավարժության ազդեցությունը, ու մենք ունենալու ենք մաքուր Հրազդան ու նրա մաքուր ջրերով ջրանցքներ: Հայրենասիրությունն էլ ինչպե՞ս է փոխանցվում:

 

Продолжить чтение «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԱՐՎԵՍՏԸ»